RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Nytt riktvärde visar behov av ytterligare 2300 vårdplatser

Nyhet

Bristen på vårdplatser leder till överbeläggningar, utlokaliseringar och dålig arbetsmiljö för personalen vilket ökar risken för vårdskador. Som en del i att stödja regionerna i arbetet har Socialstyrelsen, inom ramen för ett regeringsuppdrag, tagit fram riktvärden för hur många vårdplatser det bör finnas. På kort sikt visar riktvärdena att det behövs 2 300 nya vårdplatser.

Kartläggning visar på behov av ökad stabilitet för placerade barn

Nyhet

Stabiliteten och långsiktigheten för placerade barn och unga behöver öka. Det är en slutsats efter Socialstyrelsens nya kartläggning av 94 000 barn och unga som varit placerade under uppväxten. Myndigheten arbetar i flera olika uppdrag för att bidra till detta, exempelvis genom att stötta rekrytering och stöd till familjehemsvården samt stöd till HVB-vården.

Utvecklingen inom välfärdsteknik har bromsat in

Nyhet

Digitalisering och användande av ny teknik inom välfärden fortsätter att gå framåt på många områden. Men under de senaste åren har utvecklingen varit ojämn med markanta nedgångar av viss välfärdsteknik 2023. Det framkommer i Socialstyrelsens senaste uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik.

Allt fler kommuner får pengar för avhopparverksamheter

Nyhet

Under förra året beviljade Polismyndigheten 113 ansökningar från kommuner om statliga medel till avhopparverksamheter. Det är fyra gånger fler än året innan. Eftersom det finns stora utmaningar för kommunernas socialtjänster att själva ha omfattande insatser för avhoppare anlitas ofta externa aktörer. "För att säkerställa kvalitet hos aktörerna som anlitas är det angeläget att det införs möjlighet till tillsyn och att det utvecklas särskilda krav på dem som bedriver avhopparverksamheter", säger Johanna Kumlin, enhetschef på Socialstyrelsen.

Så har arbetet mot kriminalitet i utsatta områden stärkts med statsbidrag

Nyhet

Socialstyrelsens uppföljning visar att statsbidraget för sociala insatser i utsatta områden på flera olika sätt har bidragit till att utveckla kommunernas brottsförebyggande arbete. Till exempel har det anställts 300 fältarbetare och satsningar har skett på utvecklat föräldraskapsstöd, fritidsaktiviteter, stöd i skolan och samverkan mellan socialtjänst, skola och polis.

Nu är kraven klara för undersköterskors skyddade yrkestitel

Nyhet

I sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Från den 1 juli går det att ansöka hos Socialstyrelsen om det bevis som då behövs för att kalla sig undersköterska. Eftersom undersköterska är en av Sveriges största yrkeskategorier har myndigheten under drygt två års tid förberett för mottagandet av ett sannolikt mycket stort antal ansökningar. Ett 60-tal nya medarbetare har anställts för att handlägga ärendena.

Förebyggande hälsoarbete ökar men fler insjuknar i cancer

Av årets lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård och tandvård framgår att allt fler regioner arbetar förebyggande genom hälsosamtal. Samtidigt som dödligheten i behandlingsbara sjukdomar minskar ökar insjuknandet i cancer och obesitas. "När det gäller tillgänglighet ser vi fortsatt en oroande trend för väntetider inom barn och ungdomspsykiatrin", säger Ingrid Schmidt, projektledare på Socialstyrelsen.

Vanligt med avslag på ansökan om LSS-boende

Nyhet

Antalet avslag på ansökningar om boende enligt LSS varierar stort mellan landets kommuner. I ett 30-tal av landets kommuner avslogs minst hälften av ansökningarna förra året. Dessutom minskar insatser och stöd till familjer med barn som har en funktionsnedsättning. Det visar nya analyser från Socialstyrelsen.

Så kan naloxon bli tillgängligt för fler

Nyhet

Läkemedlet naloxon som häver opioidöverdoser behöver bli mer tillgängligt för fler grupper, även utanför hälso- och sjukvården. "Vår slutsats är att eftersom det inte är förenligt med den nuvarande lagstiftningen i Sverige så behövs det en ny lag, och det är en fråga som Narkotikautredningen nu kommer att undersöka möjligheten kring", säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen. I samarbete med Kriminalvården och SKR pågår också ett arbete för att se till att fler får tillgång till naloxon i samband med frigivning och permissioner.