RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Fler flickor vårdas på barn- och ungdomspsykiatrisk avdelning

Nyhet

Antalet flickor under 18 år som får barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård ökar, liksom de som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. En diagnosgrupp som ökat markant är ätstörningar.

Så ska undersköterskor få en skyddad yrkestitel

Pressmeddelande

Från och med nästa sommar blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter med förslag på vilka krav som måste uppfyllas för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Föreskrifterna har nu gått ut på remiss.

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt

Nyhet

Personer som får insatser från äldreomsorgen behöver få mer inflytande över sin egen vardag och få stöd av personal med adekvat kompetens och erfarenhet. Dessutom behöver de stora skillnaderna i kvalitet över landet minska så att alla kan få en omsorg av god kvalitet. Därför startar Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag.

Årets äldreenkät: Stor skillnad mellan kommunerna i hur lätt det är att träffa läkare

Nyhet

Svårare att träffa läkare eller få kontakt med omsorgspersonal och ökad ensamhet. Det är tre av flera områden som försämrats när Socialstyrelsen frågat de som bor på särskilt boende för äldre eller har hemtjänst om deras upplevelser. Dessutom visar årets undersökning riktad till verksamheterna att utbildningsnivån blivit lägre inom äldreomsorgen.

Covid-19 femte vanligaste dödsorsaken 2021

Nyhet

Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer fortsätter att vara de vanligaste dödsorsakerna. Däremot har covid-19 halkat ned från tredje till femte plats, visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2021.

Försämrad munhälsa hos sexåringar syns i ny analys

Nyhet

En ny analys från Socialstyrelsen visar på försämrad munhälsa bland barn i förskoleålder. Nästan var fjärde sexåring hade karies 2019, vilket är en ökning jämfört med 2013. Vissa grupper är hårdare drabbade än andra och skillnaderna har förstärkts över tid.

Socialstyrelsen: Ojämlika förutsättningar för upptäckt av bröstcancer

Nyhet

Trots att mammografi för att upptäcka bröstcancer har funnits länge är det ännu stora skillnader mellan regionerna. I vissa regioner är det färre kvinnor som erbjuds screening och det är också olika långt mellan undersökningarna. Det konstaterar Socialstyrelsen som för första gången utvärderat bröstcancerscreeningen i Sverige.

Hög återfallsfrekvens bland unga som lagförs för narkotikabrott

Nyhet

Antalet lagföringsbeslut för brott mot narkotikastrafflagen som rör unga har ökat på senare år. Den rättsliga reaktionen för barn är oftast en vårdinsats och för unga vuxna böter. Återfallsfrekvensen är hög, visar en studie av Socialstyrelsen.

Miljarder till fler sjuksköterskor och färre timanställda i äldreomsorgen

Nyhet

Nu betalar Socialstyrelsen ut statsbidrag till kommuner som ökat antalet sjuksköterskor i särskilda boenden och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen generellt – totalt tre miljarder kronor. Majoriteten av kommunerna har klarat villkoren när det gäller sjuksköterskebemanningen, medan färre har fått ner timanställningarna till de nivåer som krävs för att få del av medlen.