13 000 fick yrkeslegitimation i fjol – fyra av tio var sjuksköterskor

Publicerad:
Antalet yrkeslegitimationer fortsätter att öka. Under 2020 utfärdade Socialstyrelsen närmare 13 000 legitimationer varav merparten till kvinnor. Sjuksköterskor följt av läkare och hälso- och sjukvårdskuratorer var de vanligaste yrkena, visar en ny rapport.

Socialstyrelsen beslutar om legitimationer för 22 yrken inom hälso- och sjukvården, vilka finns samlade i ett register över hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP.

– Legitimation är en kvalitetsstämpel som visar att en person har den utbildning och den praktiska erfarenhet som krävs för en viss yrkeslegitimation, säger Mikael Ohlin, statistiker på Socialstyrelsen.

Inom de flesta hälso- och sjukvårdsyrkena fortsatte antalet utfärdade legitimationer att öka 2020. Under de senaste fem åren har till exempel antalet legitimerade apotekare per 100 000 invånare ökat med 21 procent och receptarier med drygt 5 procent.

Sjuksköterskor största gruppen

I den största yrkesgruppen, sjuksköterskor, fick 4 944 personer legitimation, medan 2 401 personer fick legitimation som läkare och 1 007 som hälso- och sjukvårdskurator, vilket blev ett nytt legitimationsyrke 2019.

Av dem som fick läkarlegitimation var över hälften, 1 349 personer, utbildade i Sverige medan 33 procent var utbildade i övriga Europa och 11 procent i tredje land.

– Läkare var det legitimationsyrke som hade flest utlandsutbildade 2020. Därefter följde apotekare, 42 procent utlandsutbildade, och tandläkare där motsvarande siffra var 35 procent, säger Mikael Ohlin.

För läkare och tandläkare utfärdar Socialstyrelsen även bevis om specialistkompetens. Drygt 67 000 läkare hade specialistutbildningar 2020, varav de flesta, drygt 18 000, inom olika kirurgiska specialiteter.

Kvinnor i majoritet

Kvinnorna dominerar bland legitimationsyrkena. Av alla legitimationer till barnmorskor, tandhygienister, receptarier, arbetsterapeuter och dietister utfärdades 94 procent eller fler till kvinnor år 2020. Jämnast var könsfördelningen bland tandläkare och läkare med 51 respektive 44 procent kvinnor. Kiropraktor var det yrke som hade störst andel män, 63 procent.

Långt ifrån alla som har en legitimation är yrkesverksamma. Under 2020 var det exempelvis 210 229 personer i Sverige som hade legitimation som sjuksköterska, varav ungefär en tredjedel var över 65 år. Cirka 128 000 var sysselsatta, enligt siffror från slutet av 2019.

När det gäller den andra stora yrkesgruppen, läkare, visar statistiken att det fanns totalt 73 038 legitimerade läkare, varav cirka 30 procent var över 65 år. Drygt 44 000 var sysselsatta.

Högst läkartäthet i Västerbotten

Högst läkartäthet har Västerbotten med 515 yrkesverksamma läkare per 100 000 invånare, följt av Uppsala där motsvarande antal var 512, enligt siffror från 2019. Lägst var läkartätheten i Norrbotten med 288 läkare per 100 000 invånare.

Även när det gäller sjuksköterskor tar Västerbotten täten med 1 398 sjuksköterskor per 100 000 invånare. Medelsiffran för riket var 1 081. Psykologer fanns det flest av i Uppsala, 125 stycken per 100 000 invånare och minst av i Norrbotten, där motsvarande siffra var 38.

Kontakt

Mikael Ohlin
Telefon: 075-247 33 22