Personal och skyddsutrustning största merkostnaderna för regioner och kommuner under pandemin

Publicerad:
Socialstyrelsen betalade 18,5 miljarder till kommuner och regioner under 2020 som kompensation för merkostnader under pandemin. Två tredjedelar gick till regionerna och resten till kommunerna. Störst utgifter hade de för personal och skyddsutrustning, visar en uppföljning.

I en första version av denna pressnyhet angavs en felaktig uppgift om vilken kommun som haft högst merkostnader per invånare. Denna uppgift har korrigerats. 

Socialstyrelsen fick förra året i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till regioner och kommuner för merkostnader i spåren av covid-19. Myndigheten har nu följt upp hur medlen för perioden februari-november år 2020 använts. Totalt handlar det om 18,5 miljarder kronor som betalats ut efter två ansökningsomgångar varav 68 procent, 12,6 miljarder kronor, till regionerna och 5,9 miljarder, 32 procent, till kommunerna. 

­– Alla regioner och kommuner ansökte och samtliga fick sina godkända kostnader beviljade, säger Stina Isaksson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Personal kostade mest

Största utgiftsposten för såväl kommuner som regioner var kostnader för extra personal. För kommuner utgjordes 39 procent av det totalt ansökta beloppet av kostnader för personal och bland regioner för 45 procent. Näst störst kostnad har personlig skyddsutrustning stått för, totalt 39 procent bland kommunerna och 24 procent bland regionerna.

Andra områden man använt statsbidraget till är exempelvis anpassningar i verksamheterna, informationsinsatser till allmänheten, medicinteknisk utrustning och läkemedel.

Region Stockholm toppar listan över regioner med högst merkostnader, drygt 3,7 miljarder kronor. I relation till befolkningsstorlek var det dock Region Uppsala som låg överst, 1 869 kronor per invånare och Region Stockholm kom på fjärde plats med 1 551 kronor per invånare.

Stockholm var även den kommun som hade de högsta merkostnaderna, drygt 524 miljoner kronor. I relation till befolkningsstorlek var det i stället Munkfors kommun som fick mest, 2 826 kronor per invånare. Motsvarande siffra för Stockholm var 537 kronor.

Privata utförare fick ersättning

Samtliga regioner och 58 procent av kommunerna har ersatt privata utförare de har avtal med för merkostnader

– För den stora majoriteten av kommuner och regioner rörde det sig i dessa fall om att maximalt 10 procent fördelades till privata utförare, säger Stina Isaksson.

Av återrapporteringarna till Socialstyrelsen framgår att drygt 74 miljoner kronor av medlen inte har förbrukats och kommer nu att återbetalas till Socialstyrelsen.

– En anledning kan ha varit att kostnaderna för privata utförare blev lägre än prognosticerat, säger Stina Isaksson.

Decemberpengar betalas inom kort

I samband med återrapporteringarna har det kommit en del synpunkter på ansökningsförfarandet. Till exempel hade vissa regioner och kommuner hellre sett ett schablonbidrag än ett statsbidrag med ansökningsförfarande.

– Men generellt anser kommunerna och regionerna att statsbidraget har inneburit ett viktigt ekonomiskt stöd, säger Stina Isaksson.

Socialstyrelsen har under dagen även fattat beslut om fördelning av statsbidrag till regioner och kommuner för merkostnader avseende december månad. Totalt rör det sig om cirka 2,5 miljarder som kommer att betalas ut de kommande veckorna. Här är fördelningslistan.

Kontakt

Stina Isaksson, enhetschef
Telefon: 075-247 41 76

Kontakt

Linda Eldestrand, utredare
Telefon: 075-247 42 02