Coronapandemin har fått färre att söka vård på akutmottagningarna

Publicerad:
Besöken på landets akutmottagningar bromsade in rejält när covid-19 bröt ut i Sverige. Oro för smitta och att man inte vill belasta hälso- och sjukvården kan vara några av förklaringarna, enligt en kartläggning av Socialstyrelsen som även visar att tandvården har påverkats kraftigt av pandemin.

Under årets två första månader var antalet patienter på såväl landets psykiatriska som somatiska akutmottagningar på ungefär samma nivå som föregående år. Men efter att Folkhälsomyndigheten i början av mars hissade varningsflagg för allmän smittspridning i coronavirusets spår skedde en kraftig minskning. Framför allt på de somatiska akutmottagningarna där besöksantalet sjönk med 31 procent mellan vecka 10 och 14.

– De som har lindriga symtom på exempelvis hjärtsjukdomar, cancer och andra potentiellt farliga sjukdomar och väntar med att uppsöka vård kan få allvarliga plötsliga biverkningar, funktionsnedsättning eller i värsta fall dö, säger Thea Enhörning, utredare på Socialstyrelsen.

En tredjedel färre besökare i Stockholm

På de somatiska akutmottagningarna var nedgången störst i Stockholms län, 33 procent, och minst i Uppsala län, 14 procent, jämfört med de tre föregående åren. Främst var det bland unga i åldrarna 0-17 år och i gruppen 70 år och äldre som besöksantalet sjönk. Däremot visar inte kartläggningen någon skillnad beroende på kön eller utbildningsnivå.

– Vi vet inte skälen till nedgången bland de yngre men minskningen bland de som är 70 år och äldre kan förklaras av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa sociala kontakter i just den åldersgruppen, säger Thea Enhörning och tillägger att Socialstyrelsen under hösten bland annat kommer att följa upp vilka diagnoser som minskat mest på de somatiska akutmottagningarna.

Störst nedgång på vuxenpsykiatriska akutmottagningar

När det gäller de psykiatriska akutmottagningarna har besöksantalet minskat med cirka 22 procent under coronapandemin.

­ – I antal individer handlar det om ungefär 1 900 personer i veckan som sökte vård före smittspridningen. Därpå skedde en minskning till strax under 1 500 i veckan, berättar Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Inledningsvis var nedgången ungefär lika stor för vuxna och barn men ganska snabbt återgick besöksantalet bland barn till normala nivåer.

– En förklaring kan vara informationen om att barn inte är smittspridare och dessutom sällan blir svårt sjuka i covid-19, säger Peter Salmi. En ytterligare aspekt är att barn söker med en förälder medan vuxna själva avgör om de ska söka spontant.

Antalet tandvårdsbesökare nära halverades

När det gäller tandvården nära halverades snittantalet besökare per arbetsdag om man jämför vecka 2-10 med vecka 14-16, då antalet var som lägst. Störst minskning ses bland de som är 70 år och äldre, där många rutinbesök ställts in.

Socialstyrelsens analys visar också att minskningen har varit större inom folktandvården än privattandvården och det finns även stora regionala skillnader.

– En förklaring kan vara att folktandvården i ett antal regioner helt stängde sina kliniker för all annan vård än akut tandvårdsbehandling, säger Álfheidur Astvaldsdóttir, odontologiskt sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Kontakt

Thea Enhörning
Telefon: 075-247 45 24

Kontakt

Peter Salmi
Telefon: 075-247 38 87

Kontakt

Álfheidur Astvaldsdóttir
Telefon: 075-247 38 83