Färre operationer och ökad väntan på specialistvård under pandemin

Publicerad:
Specialistvården genomförde drygt 90 000 färre operationer och andra behandlingar inom vårdgarantin under mars–augusti i år, jämfört med samma period tidigare år. I mitten av oktober gjordes till stora delar lika många operationer som normalt. Men den ökande spridningen av covid-19 kan försvåra möjligheterna att ta igen de uppdämda vårdbehoven, enligt Socialstyrelsens analys.

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att följa de uppdämda vårdbehoven som orsakas av covid-19. Myndigheten har därför analyserat hur besök, väntetider, vårdköer, operationer och övriga behandlingar har påverkats sedan pandemin bröt ut i mars.

Analysen visar att antalet första besök till den specialiserade vården minskade med 14 procent mellan mars och augusti, jämfört med samma period åren 2017–2019. Antalet genomförda operationer och åtgärder som ingår i vårdgarantin, och som genomförts i specialistvården, minskade samtidigt med 31 procent.

– Det betyder att tre av tio operationer och övriga behandlingar inom specialistvården inte genomfördes, säger Sevim Barbasso Helmers, utredare på Socialstyrelsen.

Längre väntan på specialistvård

Hälso- och sjukvårdens omfattande omställning för att hantera covid-19 har också inneburit en ökning av antalet patienter som fått vänta längre än vårdgarantins 90 dagar, framförallt när det gäller planerade operationer och behandlingar. Flest patienter väntade i augusti inom områdena ortopedi, ögonsjukvård och allmän kirurgi. Inom området öron-näsa-hals har närmare sju av tio patienter väntat i över 90 dagar. De som själva valt att vänta, eller vars väntan är medicinskt orsakad, ingår inte.

– Varje patient räknas. Utifrån det kan vi konstatera att hälso- och sjukvårdens kapacitet inte har varit tillräcklig för att möta alla patienters vårdbehov under våren och sommaren, säger Sevim Barbasso Helmers.

Även besöken till primärvården, exempelvis vårdcentraler, gick ner kraftigt under våren. Från mars till och med maj minskade antalet i genomsnitt med 15 procent. I augusti var minskningen lägre, 13 procent. En bidragande orsak till att minskningen inte är större är att de digitala vårdbesöken ökade under perioden.

Ökad smittspridning

Analysen visar att hälso- och sjukvården började att återhämta sig i augusti. I mitten av oktober, i vecka 42, genomförde alla regioner till stor del lika många operationer som normalt.

– Men det betyder inte att regionerna hinner beta av vårdkön. Alla patienter söker heller inte vård trots att de behöver det. Smittspridningen har dessutom ökat på nytt och det kan innebära att regionerna ännu en gång behöver ställa om och ställa in planerad vård. Socialstyrelsen kommer att fortsätta att följa konsekvenserna av covid-19, för att stödja regionernas arbete med de uppdämda vårdbehoven, säger Sevim Barbasso Helmers.

Eftersom pandemins effekter har sett olika ut över landet beskriver analysen också hur hälso- och sjukvården i sju utvalda regioner har påverkats, och hur de har arbetat med detta. De regioner som ingår är Östergötland, Sörmland, Gotland, Halland, Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Blekinge.

Kontakt

Sevim Barbasso Helmers
Telefon: 075-247 41 82