Fler åtgärder behövs för att förebygga hemlöshet

Publicerad:
Kunskapsstöd för uppsökande arbete, riktade statsbidrag till Bostad först-verksamhet och nytt metodstöd för bättre samverkan mellan socialtjänst och samhällsplanering i kommunerna. Det är några av de åtgärder som Socialstyrelsen ser behov av i en ny rapport för att förebygga och motverka hemlöshet.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag från regeringen att se hur hemlöshet kan förebyggas och motverkas genom olika åtgärder. Bland de åtta fokusområden som ingått i uppdraget finns hur socialtjänsten kan arbeta mer uppsökande, hur de kan motverka hemlöshet bland äldre, hur personer på skyddat boende, inklusive barn, kan få en långsiktig boendelösning och hur kommunerna kan arbeta för att förebygga att personer blir avhysta.

Socialstyrelsen samlade bild är att kommunerna i stor utsträckning arbetar för att motverka hemlöshet på individnivå. Samtidigt finns det flera försvårande omständigheter för det övergripande arbetet mot hemlöshet, som begränsad tillgång på hyreslägenheter med lägre hyresnivå och hyresvärdars krav på hyresgäster för att få förstahandskontrakt.

- Socialtjänsten tar i dag ett stort ansvar genom att agera andrahandshyresvärd åt personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden. Samtidigt har vi sett utvecklingsmöjligheter när det gäller samverkan mellan socialtjänsten och de som arbetar med samhällsplanering i kommunerna. Vi har också sett behov av att socialtjänsten ökar det uppsökande och förebyggande arbetet och att det behövs ett nytt kunskapsstöd på det området, säger Anna Lindskog, utredare på Socialstyrelsen.

Flera förslag

I rapporten har Socialstyrelsen sammanställt förslag för fortsatt arbete både på lokal nivå och på nationell nivå. På lokal nivå finns det flera fungerande arbetssätt som samlats i rapporten, som en slags verktygslåda för kommunerna. Det kan handla om allt från att arbeta aktivt med skuldrådgivning och göra hembesök hos äldre för att erbjuda stöd till översyn av förtursregler till personer utsatta för våld i nära relationer och att socialtjänsten tar personlig kontakt med dem som får hyresskulder.

- Många av de här åtgärderna är sådant som socialtjänsten redan gör i dag, men både arbetet och förhållanden skiljer sig åt i kommunerna, säger Stina Hovmöller, enhetschef.

Bland åtgärderna som myndigheten lyfter finns arbetssätt för kommunerna att öka antalet personer som erbjuds Bostad först. Det är en modell som innebär att hemlösa personer i första hand ska få en bostad, och sedan erbjudas fortsatt stöd och vård - men detta är inte en förutsättning för att få bostaden.

- På nationell nivå föreslår Socialstyrelsen att kommunerna får ett flerårigt statsbidrag för att utöka eller starta Bostad först-verksamheter. Ett sådant bidrag skulle kunna bidra till ökad användning av modellen. Vi ser också behov av statligt ansvar för metodstöd, utbildning och uppföljning av Bostad först, säger Stina Hovmöller.

Fler stöd behövs

För att stärka socialtjänstens roll i den kommunala samhällsplaneringen föreslår myndigheten att Socialstyrelsen och Boverket gemensamt kartlägger hur kommunernas samhällsplanering och socialtjänst samverkar, vilka metodstöd som efterfrågas och tar fram sådana stöd. Socialstyrelsen ser också behov av att det tas fram stöd för hur kommunerna kan göra egna lokala hemlöshetskartläggningar.

- Socialstyrelsen planerar dessutom att uppdatera redan befintligt kunskapsstöd om att förebygga och motverka avhysningar säger Anna Lindskog.

I rapporten understryks vikten av ett långsiktigt perspektiv, från satsningar på nationell nivå till boendelösningar för den enskilde.

- Betydelsen av ett hem är centralt för vuxna och barn liksom en förutsättning för människans välmående och delaktighet i samhället. Arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet behöver fortsätta på alla nivåer i samhället, säger Charlotta Fondén på Socialstyrelsen.

Fakta

  • Socialstyrelsens kartläggning från 2017 visade att drygt 33 000 personer levde i hemlöshet, enligt Socialstyrelsens definition. Den inkluderar fyra situationer: akut hemlöshet, institutionsvistelse och stödboende, långsiktiga boendelösningar och eget ordnat kortsiktigt boende.
  • I början av 2021 bedömde 72 procent av landets kommuner att det rådde underskott på bostäder, enligt en enkät från Boverket.
  • I början av 2021 uppgavs det totala antalet lägenheter som kommuner hade och hyrde ut i andra hand till personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden till cirka 33 800, enligt Boverket. De flesta av dessa lägenheter hyrdes ut med så kallade sociala kontrakt, och med bistånd enligt socialtjänstlagen.
Förebygga och motverka hemlöshet - Analys och förslag för fortsatt arbete inom socialtjänsten

Kontakt

Anna Lindskog
Telefon: 075-247 42 83

Kontakt

Charlotta Fondén
Telefon: 075-247 30 88

Kontakt

Stina Hovmöller
Telefon: 074-247 43 07