Fler kan få hjälp att få barn genom donation

Publicerad:
Det finns inga hinder mot att inleda assisterad befruktning med både donerat ägg och donerade spermier, så kallad dubbeldonation. Embryodonation är dock mer svårtillgängligt. Det står klart efter Socialstyrelsens analys av de nya reglerna om assisterad befruktning som började gälla för drygt ett år sedan.

Vart tionde par i Sverige uppskattas vara ofrivilligt barnlösa. Sedan lagen ändrades har det varit möjligt för par eller ensamstående kvinnor att få såväl donerade spermier som ägg, så kallad dubbeldonation. Ändå har en del frågetecken kvarstått och många av landets fertilitetskliniker, IVF-kliniker, har avvaktat med att inleda behandlingar i väntan på klargörande besked från Socialstyrelsen.

– För de allra flesta som har behov av donerade könsceller kommer dubbeldonation att vara en bra lösning vid barnlöshet. Utifrån vår dialog med verksamheterna och inkomna frågor ser vi inga hinder för att IVF-klinikerna kan börja erbjuda behandlingen utifrån gällande regelverk. Det är samtidigt viktigt att poängtera att det ytterst är regionen som avgör vilken behandling som erbjuds inom ramen för den offentliga vården, säger Anders Fejer, enhetschef på Socialstyrelsen.

Hänsyn måste tas till barnets bästa

När det gäller så kallad embryodonation, där befruktade ägg doneras, är behandlingen dock mer svårtillgänglig och ställer mer omfattande krav på nya rutiner i verksamheterna. Omfattande hänsyn måste tas till det blivande barnets bästa. Barnets genetiska koppling till en annan familj gör prövningen vid embryodonation mer komplicerad.

Tillgången till embryon är även begränsad då de befruktade ägg som idag finns på landets IVF-kliniker oftast inte uppfyller kraven för donation till en annan part än paret självt. Socialstyrelsen har klarlagt vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna påbörja en process med donerade embryon och konstaterat att de krav som ställs på donerade ägg och spermier måste gälla även när föremålet för donationen är ett embryo.

– Då den statliga utredning som ledde till lagändringen lades fram var de lagtekniska och medicinska hindren inte klarlagda. Vi har genomfört en fördjupad analys och besvarat ett antal frågor och vi har även påbörjat en översyn av våra föreskrifter på området, säger Tesi Aschan, jurist på Socialstyrelsen.

Ny information till allmänheten

Socialstyrelsen skickar idag ut information till professionen om sin genomlysning av de ändrade bestämmelserna för assisterad befruktning, i förhoppningen att detta kan utgöra ett stöd för verksamheternas bedömningar. På Socialstyrelsens webbplats finns även information till allmänheten om vad som gäller för dubbeldonation och embryodonation.

Kontakt

Anders Fejer, enhetschef
Telefon: 075-247 38 33

Kontakt

Tesi Aschan, jurist
Telefon: 075-247 37 58