Fler tog ut läkemedel mot astma och högt blodtryck

Publicerad:
Covid-19-pandemin har fått konsekvenser för uttag av läkemedel, det visar en ny analysrapport från Socialstyrelsen. Uthämtningen av läkemedel mot astma och hjärt-kärlsjukdom samt värktabletter ökade initialt under pandemin. Uttag av antibiotika har däremot minskat.

I en första version av pressnyheten fanns en felaktig uppgift om försäljning av egenvårdsläkemedel i augusti 2020. Denna uppgift har nu korrigerats.

När covid-19-pandemin bröt ut i början av mars ökade uttagen av läkemedel på apotek i Sverige. Främst handlade det om medel mot astma, liksom i viss mån läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom, inklusive medel mot högt blodtryck. Samtidigt sågs även en kraftigt ökad försäljning av receptfria egenvårdsmedel som exempelvis läkemedel mot värk och feber, samt nässprej.

- Tidigt under pandemin sågs ett slags hamstringseffekt av vissa läkemedel. Denna upphörde dock i samband med att apoteken den 1 april inte längre fick lämna ut fler läkemedel än vad en person behövde för en tremånadersperiod, säger Ingrid Schmidt, utredare vid Socialstyrelsen.

- När det gäller läkemedel mot astma/KOL och hjärt-kärlsjukdomar kan ökningen hänga ihop med att personer blivit mer noggranna med att följa behandlingsrekommendationer under pandemin.

Minskad användning av antibiotika

Uthämtningen av antibiotika minskade påtagligt under de första månaderna av pandemin och låg kvar på en lägre nivå jämfört med tidigare år.

- Detta skulle bland annat kunna bero på att många har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid sjukdomssymtom, vilket sannolikt har gjort att antalet luftvägsinfektioner minskade under våren. Dessutom har minskningen av besök vid vårdcentralerna troligen gjort att efterfrågan på antibiotika gått ner, säger Ingrid Schmidt.

Analys har också gjorts av läkemedel för behandling av psykiatriska diagnoser som depression och ångest. Under vecka 12-14 ökade uttagen av dessa, för att sedan ligga på ungefär samma nivåer som tidigare år.

- En liten förhöjning kan ses jämfört med tidigare år, men denna beror sannolikt på att behandling med antidepressiva läkemedel ökat kontinuerligt under många år. Den ökning som sågs i mars skulle kunna kopplas till den generella uppgång som då skedde i uttag av läkemedel, säger Ingrid Schmidt.   

Minskning av hepatit-C-läkemedel

Beställningarna av läkemedel mot hepatit C har minskat sedan utbrottet av covid-19 i mars. Minskningen beror delvis på att antalet behandlingsbara patienter minskat, men också på omprioriteringar i vården.

- Sjukvården har inte haft samma möjlighet att erbjuda utredning och behandling mot hepatit C under pandemin. Det här kan sammantaget leda till ett uppdämt vårdbehov för patienter som behöver behandling mot hepatit C, säger Ingrid Schmidt.

Fakta

  • Socialstyrelsen har analyserat läkemedelsanvändning under 2020, vecka 1-34. I analysen ingår läkemedel inom läkemedelsförmånen, läkemedel som används på sjukhus, smittskyddsläkemedel (exempelvis för hepatit C och hiv) samt receptfria läkemedel.
  • Analysen visar att personer med gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning, i större utsträckning hämtade ut fler läkemedel under pandemins tidiga fas, jämfört med personer med kortare utbildning.
  • Inom sjukhusvården ökade regionernas inköp av narkosläkemedlet propofol kraftigt under pandemins inledning. Användningen är dock sedan flera månader på samma nivå som under tidigare år.

Kontakt

Ingrid Schmidt
Telefon: 075-247 39 98