Miljarder till fler sjuksköterskor och färre timanställda i äldreomsorgen

Publicerad:
Nu betalar Socialstyrelsen ut statsbidrag till kommuner som ökat antalet sjuksköterskor i särskilda boenden och minskat andelen timanställda i äldreomsorgen generellt – totalt tre miljarder kronor. Majoriteten av kommunerna har klarat villkoren när det gäller sjuksköterskebemanningen, medan färre har fått ner timanställningarna till de nivåer som krävs för att få del av medlen.

Bakgrunden till de två statsbidragen, som betalas ut på uppdrag av regeringen, är att covid-19-pandemin satt fokus på att den medicinska kompetensen respektive personalkontinuiteten behöver öka i äldreomsorgen.

– Tillgången till hälso- och sjukvård behöver förbättras för de som bor på särskilda boenden för äldre i dag, bland annat genom att fler sjuksköterskor anställs. Det totala antalet sjuksköterskor har ökat över tid, men i kommunerna har antalet minskat trots att vårdbehoven vuxit. För att öka kontinuiteten och tryggheten för äldre personer med omsorg är det också viktigt att minska andelen timanställd personal. Den här satsningen är en del i ett stort arbete som nu görs för att förbättra äldres vård och omsorg, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Nu har Socialstyrelsen fattat beslut om vilka av de kommuner som anmält sitt intresse för medlen som har kvalificerat sig för att få del av dem. När det gäller statsbidraget för att öka antalet sjuksköterskor per plats i särskilt boende handlar det om en miljard kronor som fördelas till totalt 231, cirka 70 procent, av landets 290 kommuner. De kommunerna har kunnat visa att de förbättrat eller redan har en god sjuksköterskebemanning, alternativt att antalet anställda som vidareutbildar sig till sjuksköterska har ökat. Man har också kunnat kvalificera sig genom att anställa medicinskt ansvariga läkare.

– Stora kommuner är de som i högst utsträckning kunnat uppfylla kraven för statsbidraget. Men även små kommuner har generellt klarat sig bra. Pengarna fördelas här utifrån hur många personer 80 år och uppåt som finns i kommunen. Det innebär att summan varierar mellan drygt 77 miljoner kronor i en kommun till nästan 500 000 i en annan, säger enhetschef Stina Isaksson.

När det gäller statsbidraget för att minska andelen timanställda i äldreomsorgen så fördelas två miljarder till totalt 90 kommuner, alltså cirka 30 procent av alla kommuner. Dessa har antingen kunnat visa att de redan har en god nivå, med maximalt 17 procent timanställda, eller att de har gjort en tydlig minskning. Även i det här fallet fördelas pengarna utifrån hur många personer från 80 år och uppåt som finns i kommunen. Ingen av storstadskommunerna kvalificerar sig för bidraget.

– Det har varit en utmaning för kommunerna att få till bättre personalkontinuitet, inte minst på grund av pandemin. Men de som får del av pengarna visar att det går, och flera av de som inte nått hela vägen har gjort förbättringar. Det är angeläget att utvecklingen fortsätter åt det hållet, säger Stina Isaksson.

Satsningen fortsätter och under nästa år kommer myndigheten preliminärt att betala ut ytterligare tre miljarder kronor.

Kontakt

Olivia Wigzell
Telefon: 075-247 30 05

Kontakt

Stina Isaksson
Telefon: 075-247 41 76