Positiv utveckling inom vården på flera områden - men skillnader består

Publicerad:
Vi lever allt längre, allt hälsosammare och överlever dödliga sjukdomar allt bättre. Men det finns också stora regionala skillnader som består. Och den ännu pågående pandemin har haft en påverkan på flera områden. Det framgår av Socialstyrelsens årliga lägesrapport för hälso- och sjukvården och tandvården.

I årets lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård och tandvård har Socialstyrelsen särskilt valt ut 14 områden för att beskriva läget över tid.

– Resultaten visar på en långsiktigt positiv trend där det inom en majoritet av områdena har skett gradvisa förbättringar över tid. Men vi har också sett att stora skillnader finns mellan såväl regioner som mellan olika grupper av individer, säger Kristin Larsson, projektledare på Socialstyrelsen.

Ökad överlevnad efter hjärtinfarkt och stroke

I synnerhet för flera av de indikatorer som mäter resultat i form av hälsa har värdena kontinuerligt förbättrats. Möjligheten att överleva efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt har under lång tid ökat - en utveckling som fortsatt även under det första pandemiåret 2020. Också överlevnaden efter stroke har ökat stadigt över tid och 2020 var det tre av fyra personer som överlevde 90 dagar efter att ha fått en stroke första gången.

Hälso- och sjukvården och tandvården påverkade av pandemin

Under de senaste två åren har hälso- och sjukvården och tandvården i hög grad påverkats av pandemin – på olika sätt. I ett tidigare skede ställdes en del vård in och många valde att inte söka sig till vården, trots att de kanske hade behövt det. Besöken minskade i både hälso- och sjukvården och i tandvården. Ett resultat av detta är att antalet inrapporterade cancerdiagnoser minskade 2020 jämfört med året dessförinnan.

– Det kommer att kunna ge negativa effekter på sikt, då fler kan antas få sina diagnoser i ett senare skede, med sämre prognos för sin rehabilitering, säger Kristin Larsson.

Sjukvården har blivit bättre på att hantera covid-19

Kunskapsläget kring covid-19 har utvecklats snabbt, och sjukvården har kontinuerligt blivit bättre på att hantera sjukdomen.

– Det har bland annat visat sig i att antalet skador som drabbat covidpatienter inom vården – och som var relativt högt i början av pandemin – gradvis har minskat över tid.

Andelen som avlidit efter inskrivning med covid-19 har också minskat, och en mindre andel har behövt intensivvård.

Mer från lägesrapporten

  • Fler kvinnor än män uppger att de har psykiska besvär och kvinnor är också oftare sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.
  • Fler kvinnor än män uppger att de någon gång övervägt att ta sitt liv. Dock är det mer än dubbelt så många män som begår självmord jämfört med kvinnor.
  • Munhälsan bland både barn och vuxna har förbättrats över tid. Dock kvarstår stora skillnader mellan olika grupper och mellan olika platser i landet.
  • Andelen vårdtillfällen med vårdskador har minskat över tid i både somatisk och psykiatrisk vård.
  • Kompetensförsörjningen är en av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar, och idag rapporteras om brist på personal inom flera yrken.

Kontakt

Kristin Larsson, projektledare
Telefon: 075-247 36 16