Stor minskning av akutbesök bland barn under första vågen

Publicerad:
Besöken på landets akutmottagningar gick ner kraftigt när covid-19-pandemin bröt ut i Sverige, och minskningen var större bland barn än bland vuxna. I april 2020 mer än halverades 0–5-åringarnas akutbesök jämfört med åren innan. Samtidigt ökade barnens digitala vårdbesök.

Socialstyrelsen följer löpande covid-19 och hur sjukdomen påverkar annan vård. Myndigheten har tidigare visat att läkarbesöken på somatiska akutmottagningar minskade som mest i april 2020. Nedgången i befolkningen var då 30 procent, jämfört med åren 2017–2019. En ny undersökning visar att minskningen var större för barn än för vuxna. I åldersgruppen 0–5 år gick akutbesöken ner med 56 procent. Bland 6–17-åringarna var minskningen 36 procent. Mellan mars och oktober handlade det om drygt 70 000 färre besök i hela gruppen 0–17 år.

– Det kan delvis bero på att vissa infektionssjukdomar som är vanliga bland barn har minskat, som en effekt av restriktioner och färre kontaktytor. En annan möjlig delförklaring är att barnen eller deras föräldrar istället valt att ta digitala vårdkontakter eller besöka närsjukvården, säger Karin Blomgren, samordnare för området barn och unga på Socialstyrelsen.

När de fysiska besöken minskade under våren 2020 sågs också en kraftig ökning av digitala besök hos privata vårdgivare. För barn var ökningen som störst i mars – då gjordes 38 procent fler sådana besök jämfört med januari-februari 2020.

Färre inläggningar på sjukhus

Även antalet läkarbesök i den somatiska specialiserade öppenvården minskade för patienter under 18 år, under och efter pandemins första våg. Det handlar exempelvis om sjukhusbesök som görs planerat och utan att barnet läggs in. Minskningen var som störst i maj, 18 procent, jämfört med samma månad åren innan. Även här är nedgången som störst bland barn 0–5 år. Dessa besök har däremot inte minskat lika mycket bland barn som bland vuxna. Barn har också lagts in på sjukhus i lägre utsträckning under 2020 än åren 2017–2019. Minskningen syns framförallt mellan mars och maj.

– Det är viktigt att barn som behöver vård söker och får det, även under pandemin. Försenad vård kan förstås påverka barn negativt, bland annat då det rör sig om växande individer. Än är det för tidigt att fullt ut bedöma hur barn drabbas av eventuell utebliven eller uppskjuten vård, men det är något vi fortsätter att följa upp, säger Karin Blomgren.

Socialstyrelsen arbetar under våren med att analysera pandemins effekter på barnsjukvården, bland annat genom att även titta på väntetider och operationer. Arbetet görs inom ramen för myndighetens uppdrag att stödja regionerna i hanteringen av de uppdämda vårdbehov som orsakats av covid-19.

Ladda ner faktabladet:
Förändringar i barns och ungas vårdbesök med anledning av covid-19Artikelnummer: 2021-2-7250|Publicerad: 2021-02-25

Kontakt

Karin Blomgren, samordnare barn och unga
Telefon: 075-247 39 27