Klassifikationen ICD-10

Den internationella klassifikationen ICD är främst en statistisk klassifikation för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.

Fler letar efter information om

Kodning vid katastrof och krig (april 2022)

Z65.5 Exponering för katastrof, krig och andra fientligheter

Denna ICD-10-SE-kod används när informationen är relevant för den aktuella vårdkontakten.

Koden ska inte användas rutinmässigt för alla flyktingar som söker hälso- och sjukvård.

Se exempel på användningen av koden Z65.5

Kodning av covid-19 (februari 2022)

Koderna som ska användas ur ICD-10-SE är (se även kodningsanvisningarna nedan):

U07.1 Covid-19, virus identifierat
Koden används när covid-19 har bekräftats genom laboratorietester, oavsett hur allvarliga de kliniska tecknen eller symtomen är.

U07.2 Covid-19, virus ej identifierat
Koden används när en patient har diagnostiserats med sjukdomen covid-19 och diagnosen har ställts kliniskt eller epidemiologiskt, men inte bekräftats genom laboratorietest.

U08.9 Covid-19 i den egna sjukhistorien
Används då en person söker vård för annan sjukdom eller skada än covid-19 och det är relevant att lägga till information om att patienten har haft covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19.

U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19
Tilläggskod som kan användas för beskrivning av ett tillstånds samband med covid-19. Koden ska inte användas vid pågående covid-19.

U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19
Tillstånd tidsmässigt associerat med covid-19: Cytokinstorm; Kawasaki-liknande syndrom; Multisystem Inflammatory Syndrome in Children [MIS-C]; Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome [PIMS] Utesluter: Mukokutant lymfkörtelsyndrom [Kawasaki] (M30.3)

U11.9 Kontakt för vaccination mot covid-19
Koden används vid vårdkontakt där patienten enbart kommer för att få vaccin mot covid-19.

U12.9 Vaccin mot covid-19 i terapeutiskt bruk som orsak till ogynnsam effekt
Kod från ett annat kapitel i klassifikationen ska anges först för att ange den ogynnsamma effekten.


Tilläggskod i Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ):

ZV100 Åtgärd relaterad till covid-19
Tilläggskod till annan utförd åtgärd.

Syftet med ICD

Det primära syftet med sjukdomsklassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, är att möjliggöra klassificering och statistisk beskrivning av sjukdomar och andra hälsoproblem som är orsak till människors död eller kontakter med hälso- och sjukvården. Förutom traditionella diagnoser måste klassifikationen därför omfatta ett brett spektrum av symtom, onormala fynd, besvär och sociala förhållanden.

ICD (WHO)

Den internationella klassifikationen ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, har funnits i cirka hundra år. Sedan 1948 ansvarar Världshälsoorganisationen (WHO) för underhållet av ICD. Den 18 juni 2018 lanserade WHO ICD-11 i form av ett digitalt klassifikationssystem. Socialstyrelsen har påbörjat ett förberedande arbete inför svenskt införande av ICD-11. 

Läs om vårt utvecklingsarbete med ICD-11

Svensk ICD

Den svenska versionen av ICD-10 heter ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning. ICD-10-SE ersatte den första upplagan av Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97) den 1 januari 2011. Klassifikationen är obligatorisk för rapportering till Socialstyrelsens hälsodataregister.

För att få en enhetlig och gemensam svensk uppdelning av diagnoskoderna i ICD-10-SE ska Socialstyrelsen godkänna alla förslag till ändringar, nya koder och fördjupningskoder. Förslagen ska skickas in enligt våra uppdateringsrutiner, du hittar filen nedan under rubriken Ladda ner.

Fördjupningskoder

För att ge möjlighet till en mer detaljerad kodning har det skapats nationella fördjupningskoder med ett femte tecken i form av en bokstav. I dagsläget finns cirka 3 000 fördjupningskoder.

Ändringar i ICD-10-SE

Tidigare genomförda ändringar i ICD-10-SE: Se sidan om uppdateringar för information om ändringar i ICD-10-SE

Önskemål om nya ändringar i ICD-10-SE: Information om uppdateringsrutiner för förslag om nya koder eller andra ändringar i ICD-10-SE (reviderad september 2022)

Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död

För att underlätta för dem som arbetar med olycksförebyggande projekt har Socialstyrelsen gett ut kapitel XX (kapitel 20) i en separat utgåva. Klassifikationen innehåller såväl en systematisk förteckning som en alfabetisk förteckning. Dessutom har tre översiktliga matriser konstruerats för att användaren lättare ska hitta rätt vid kodning och analys.

Förteckningen avser huvudsakligen orsaker till olyckshändelse. Dock ingår inte transportolyckor med undantag för olyckor med vatten- och luftfarkoster. Självmord och självmordsförsök återfinns under "Självdestruktiv handling", mord och mordförsök under "Övergrepp". Om osäkerhet råder ifall det rör sig om ett olycksfall, självmord eller övergrepp klassificerar man med kodnummer under "Skadehändelse, oklar avsikt". Många av skadeorsakerna återfinns under uppslagsorden "Kontakt med" och "Exponering för". Den separata utgåvan av Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död kan laddas ner eller beställas nedan.

Alfabetisk förteckning

Det finns en alfabetisk förteckning för att du som användare lättare ska hitta var en specificerad diagnos hör hemma i ICD-10-SE. Senaste versionen, uppdaterad 2005, finns endast i PDF-format och kan laddas ner nedan.

ICD-10-SE för beställning eller nerladdning

Kapitel XX – Yttre orsaker till sjukdom och död

Kodningsanvisningar

Anvisningar för kodning av infekterade sårArtikelnummer: 2018-3-16|Publicerad: 2018-01-01
Anvisningar för kodning av HIV-infektion Artikelnummer: 2016-9-39|Publicerad: 2016-09-22
Anvisningar för kodning av bruk och missbruk av alkohol Artikelnummer: 2016-9-37|Publicerad: 2016-09-19
Anvisningar för diagnosklassificering i öppenvårdArtikelnummer: 2016-5-22|Publicerad: 2016-01-01
Beställ
Anvisningar för val av huvud- och bidiagnosArtikelnummer: 2016-5-21|Publicerad: 2016-01-01
Beställ
Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnosArtikelnummer: 2015-12-28|Publicerad: 2015-12-10
Tillhörande dokument och bilagor
Anvisningar för klassificering av akut appendicit Artikelnummer: 2015-11-37|Publicerad: 2015-11-27

Sök klassifikationer

Söktjänst för klassifikationer

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Historiska klassifikationer

Här kan du ladda ner historiska svenska versioner av ICD i de format vi har tillgängliga. Koderna kan användas i forskning och för att tolka journaler som skrevs före 1997.

Konverteringstabeller ICD

Här finns konverteringstabeller gjorda av WHO mellan ICD-9/ICD-10/ICD-9, mellan ICD-8/ICD-9/ICD-8 och mellan ICD-7/ICD-8/ICD-7 för nerladdning.

Läs introduktionsdokumenten först.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: