Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI)

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI). KSI ska på ett enhetligt och jämförbart sätt benämna och beskriva de insatser och aktiviteter inom socialtjänsten som utförs enligt SoL, LSS, LVU, LVM och föräldrabalken.

Fler letar efter information om

KSI 2022 års version

Socialstyrelsen har uppdaterat KSI till 2022 års version, som därmed ersätter KSI 2017.

KSI 2022 är den tredje versionen av KSI och den har utvecklats enligt följande:

 • Tre nya inriktningar (samt relevanta KSI-aktiviteter) har lagts till för att överensstämma mot behovsområdena i IBIC.
 • Juridiskt administrativa aktiviteter har uppdaterats för att kunna täcka behovet för informationsspecifikationen för socialtjänsten – generell nivå.

I den tryckta versionen av KSI 2022 har följande uppdaterats:

 • innehållet i klassifikationen enligt ovan beskrivna uppdateringar samt uppdateringarna för 2017 års version samt bilagorna 1–4 och 6.

Användningsområde

KSI kan användas av handläggare, utförare, verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare och ansvariga för uppföljning på lokal och nationell, nivå inom dessa områden:

 • äldreomsorg
 • personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som regleras i socialförsäkringsbalken 
 • barn och unga
 • vuxna inklusive missbruks- och beroendevård
 • ekonomiskt bistånd.
Klassificering och koder

Om KSI

Socialstyrelsen publicerade i januari 2015 första upplagan av Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI), som kan användas för att på ett entydigt sätt beskriva de insatser och aktiviteter som kan och bör dokumenteras på individnivå.

KSI kan också göra det lättare att på ett entydigt sätt dela, jämföra och följa upp de aktiviteter och insatser som beslutas planeras och genomförs inom socialtjänsten. I dag, när varje kommun har sina egna sätt att beskriva aktiviteter och insatser, kan det bli missförstånd när information ska delas mellan olika professioner och verksamheter, till exempel mellan handläggare och utförare. Utvecklingen av KSI har framförallt skett utifrån verksamheternas behov och cirka 270 verksamhetsföreträdare från cirka 60 kommuner (inklusive privat och idéburna utförare) har medverkat under 2012–2014.

Ladda ner eller beställ

Klassificering och koder
Rapport

Sök klassifikationer

Söktjänst för klassifikationer

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Syfte och användningsområde för KSI

KSI har utvecklats för flera olika syften

 • Skapa ett gemensamt språk för att benämna och beskriva aktiviteter och insatser inom i socialtjänsten
 • Öka rättssäkerheten för den enskilde genom tydligare beskrivning av de aktiviteter och insatser som ingår i utredning, beslut, genomförande och uppföljning
 • Möjliggöra jämförelse av aktiviteter och insatser mellan verksamheter över tid
 • Skapa ett systematiskt kodschema för dokumentationssystem.

Hur kan KSI användas?

KSI kan användas för att på ett entydigt och enhetligt sätt beskriva insatser och aktiviteter i socialtjänstens primärdokumentation för ovanstående områden. Information som dokumenterats kan behöva delas mellan olika verksamheter för att underlätta vården och omsorgen för den enskilde. Det är här som KSI, med sina unika begrepp och koder, kan användas i dokumentationssystemen för att på så sätt dela och återanvända information om aktiviteter.

När kodschemat finns tillgängligt i bakgrunden kan information om aktiviteter hanteras och utbytas på ett enkelt sätt med bibehållen benämning och betydelse, utan att den som dokumenterar behöver kunna, eller känna till, koderna. Om informationen kan åter-användas och överföras digitalt minskar också behovet av att dokumentera samma sak flera gånger.

Delandet av information förutsätter naturligtvis att det juridiska regelverket medger detta. I dag finns till exempel sekretessbestämmelser som kan vara ett hinder för att dela information.

Enklare att planera verksamheterna

Om aktiviteter och insatser dokumenteras med stöd av KSI blir det lättare att planera verksamheterna utifrån det faktiska behovet av olika aktiviteter och insatser, samt behov av resurser och kompetenser. För att öka kunskapen om nyttan med olika aktiviteter och insatser inom socialtjänsten kan KSI användas för att skapa underlag till evidensbaserad praktik och forskning. Detta görs genom att klassifikationen ger en grund för att systematiskt dokumentera och analysera resultat, och vilka aktiviteter och insatser som lett till resultatet.

När aktiviteter och insatser dokumenteras med stöd av KSI blir det också lättare att sammanställa och rapportera in till öppna jämförelser och nationell statistik.

Urval ur KSI

Socialstyrelsen tillhandahåller också urval ur KSI för att verksamheterna ska kunna använda en mindre del av klassifikationen, med aktiviteter och insatser som är särskilt relevanta för det egna verksamhetsområdet.

Urvalen har tagits fram tillsammans med verksamhetsföreträdare mellan 2013–2014. Uppdatering av urvalen inom områdena äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) etcetera har skett utifrån de kompletteringar i KSI som gjorts för att överensstämma med behovsområdena i IBIC.

KSI:s områden

I urvalen finns utredande och individstödjande aktiviteter för både handläggare och utförare inom områdena:

 • äldreomsorg
 • personer med funktionsnedsättning (både fysisk och psykisk) inklusive stöd och service till vissa funktionshindrade samt personlig assistans som regleras i socialförsäkringsbalken
 • barn och unga
 • vuxna inklusive missbruks- och beroendevård
 • ekonomiskt bistånd.

En verksamhet kan behöva använda fler aktiviteter än de som ingår i urvalen, och kan då kanske hitta dessa i KSI.

Mer om KSI

Klassifikationen socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI) erbjuder ett gemensamt språk för att beskriva och strukturerat dokumentera utredande och uppföljande, individstödjande samt administrativa aktiviteter på ett entydigt och enhetligt sätt.

Begreppet hälsa

Begreppet hälsa är centralt i KSI. I Socialstyrelsens termbank är hälsa definierat som ”tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av sjukdom eller skada” (vilket baseras på WHO:s definition). WHO:s Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) kan användas för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov och följa resultat utifrån hälsa. ICF kompletterar därmed KSI som innehåller insatser och aktiviteter inom socialtjänsten för att bland annat utreda, bibehålla eller förbättra hälsa.

KSI:s referensram

KSI hämtar sin referensram från International Classification of Health Interventions (ICHI) som WHO håller på att utveckla.

En aktivitet beskrivs utifrån de tre axlarna:

 • vad är inriktningen för aktiviteten, dvs. till vad riktas aktiviteten (såsom aktivitet, delaktighet, kroppsfunktioner, omgivningsfaktorer samt beteende och vanor)
 • vilken typ av agerande det är (exempelvis bedömning, observation, manualbaserat test eller samtal, utredande samtal, råd eller information, färdighetsträning, praktiskt stöd, emotionellt stöd eller stödjande samtal) 
 • vilken metod, teknik, tillvägagångssätt, urval med mera som används för att utföra aktiviteten.

Vad innebär det att KSI är en klassifikation?

KSI är en ”klassifikation”, vilket betyder att den har till syfte att göra det lättare att jämföra och sammanställa information genom att erbjuda en systematik för att gruppera, indela eller inordna företeelser i olika klasser och kategorier.

Generellt kan man säga att klassifikationer:

 • innehåller ett kodsystem
 • har kategorier som innefattar och utesluter olika företeelser
 • ger en systematik för att gruppera information som ska användas i uppföljning och statistik.

KSI består av:

 • en hierarkisk struktur (ger möjlighet att använda olika detaljeringsnivåer)
 • koder för aktiviteter
 • benämningar på aktiviteter
 • textuella beskrivningar av aktiviteter
 • innefattar (ger vägledning om vad som ingår i denna aktivitet)
 • utesluter (ger vägledning om vad som inte ingår i denna kategori, och beskriver i vilken annan kategori det finns)
 • andra specificerade eller ospecificerade aktiviteter.

KSI innehåller däremot inte:

 • beskrivningar av hälsa eller funktionstillstånd som är orsaken till aktiviteterna (som kan beskrivas med ICF)
 • information om vem (inklusive roll) som planerar, beslutar, utför och avslutar aktiviteterna
 • information om var aktiviteterna utförs
 • information om frekvens, tidpunkt eller omfattning i tid
 • aktiviteternas resultat (som kan beskrivas med ICF).
Senast uppdaterad:
Publicerad: