Kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har tagit fram urval ur Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) för användning i kommunal hälso- och sjukvård.

Användningsområden

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) kompletterar varandra och kan användas i ett systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation i vårdprocessen.

  • ICF kan användas för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat (funktionstillstånd, måluppfyllelse).
  • KVÅ kan användas för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder (utreda, förebygga, behandla och följa upp) i processen.

Föreskrifter från och med den 1 januari 2019

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården, gäller från och med den 1 januari 2019. Föreskrifterna innebär bland annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter som de lämnar till Socialstyrelsen i dag med nya uppgifter om de vårdåtgärder som har utförts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt den mest detaljerade nivån i KVÅ.

Urval för kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen har tidigare tagit fram urval ur ICF och KVÅ för användning i kommunal hälso- och sjukvård. Urvalen togs fram tillsammans med företrädare för de legitimerade yrkesgrupperna sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och täcker alla åldersgrupper i kommunal hälso- och sjukvård. Urvalen kan användas som en del i den elektroniska journalen och skapar förutsättningar för lokal uppföljning, systematiskt kvalitetsarbete samt för uttag till nationell statistik (om vårdåtgärder). Du hittar mer information om urvalen i dokumenten nedan. Urvalen ur KVÅ och ICF har uppdaterats baserat på behov i verksamheterna och utifrån KVÅ 2022 respektive ICF 2022.

2022-01-26: I urvalet har en mindre rättning gjorts när det gäller beskrivningstexten till KVÅ-koden AW013.

Urval 2022 ur ICF och KVÅ för kommunal hälso- och sjukvård Detta urval, 2022 version 1.0.1, ersätter tidigare 2022 version 1.0.

Anvisningar för kodning vid covid-19

Socialstyrelsen har publicerat reviderade kodningsanvisningar för kodning vid covid-19 där det tillkommit ett avsnitt om kodning för personal inom den kommunala hälso- och sjukvården. Kodningsanvisningarna hittas på webbsidan om ICD-10-SE.

Användarstöd

Socialstyrelsen har tagit fram ett stödmaterial med information om register och statistik som en viktig källa till kunskap (Del 1) samt en beskrivning av vilka uppgifter som ska lämnas till Socialstyrelsen enligt uppgiftsskyldigheten i HSLF-FS 2017:67 (Del 2). Materialet finns att ladda ner som Powerpointfil med eller utan kommentarer på sidan Insatser inom kommunal hälso- och sjukvård

Ladda ner eller beställ

Webbutbildning – ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård

Webbutbildningen ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till dig som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, till exempel legitimerad vårdpersonal, verksamhetsutvecklare, chef, systemutvecklare eller it-ansvarig. Utbildningen är framtagen för att underlätta ditt arbete och skapa bättre vård för dina patienter genom att använda dig av strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete.

ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård på Utbildningsportalen

Senast uppdaterad:
Publicerad: