Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser finns för flera områden inom hälso- och sjukvården. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner samt till politiker på olika nivåer.

Jämförelserna redovisas dels i ett jämförelseverktyg där du kan göra webbaserade jämförelser, dels i olika publikationer.

Via vår webbplats sökfunktion hittar du publikationer med anknytning till öppna jämförelser av hälso- och sjukvård.

Jämförelseverktyget

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser

Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Resultat 2020

Tidigare års resultat

Så kan öppna jämförelser av hälso- och sjukvården användas

Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner samt till politiker på olika nivåer. Jämförelserna redovisas per kommun, region eller län. Ofta visas även utvecklingen för riket över tid. Vissa indikatorer redovisas även på sjukhus-, kliniknivå eller med hänsyn till utbildningsnivå.

Genom öppna jämförelser kan intressenter

  • ta del av övergripande indikatorer som speglar hälso- och sjukvården som helhet
  • ta del av indikatorer som belyser olika sjukdomsgrupper
  • ta del av indikatorer som belyser olika aspekter inom hälso- och sjukvården, såsom medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader
  • jämföra resultat mellan olika län, regioner och kommuner
  • följa verksamheterna över tid
  • få underlag till uppföljning, utveckling och förbättring av verksamheterna.

Så tar vi fram öppna jämförelser av hälso- och sjukvården

De indikatorer som används i öppna jämförelser ska belysa olika aspekter av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Fastställda kriterier används som vägledning i urvalet av enskilda indikatorer. Enligt dessa kriterier ska en indikator vara mätbar och valid, vedertagen och bygga på kunskap. Den ska vara relevant för verksamheten den berör och resultaten ska vara påverkbara för huvudmannen eller utföraren. Indikatorn ska också vara tolkningsbar, det vill säga ha en tydlig riktning. Indikatorerna bör främst spegla processer och resultat. För vissa indikatorer finns även tydliga nationella målnivåer.

I framtagningen av vissa rapporter samverkar vi med andra aktörer, till exempel Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Resultaten behöver kompletteras

Öppna jämförelser har en beskrivande karaktär och innefattar ingen analys eller bedömning av möjliga orsaker till eventuella skillnader i utfallen. För att få kunskap om bakomliggande orsaker krävs fördjupade analyser.

Jämförelserna ger inte alltid en heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Resultaten bör tolkas med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar och även kompletteras med andra underlag.

Senast uppdaterad:
Publicerad: