Cancerregistret

Cancerregistret ger underlag för den officiella statistiken om cancer i Sverige. Registrets data används också som en bas för forskning och internationella jämförelser.

Fler letar efter information om:

Syftet med registret

Syftet med registret är att kunna kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändring över tiden. Uppgifterna kan användas för att svara på exempelvis:

  • Hur utvecklingen ser ut när det gäller nya antal fall.
  • Om det finns några regionala eller demografiska skillnader.
  • Hur stor överlevnadssannolikheten i olika cancersjukdomar är.
Nyttan med Cancerregistret Kort om nyttan med registret och om historik, forskning, analys, sekretess och säkerhet.

Det här innehåller cancerregistret

Cirka 60 000 maligna cancerfall i Sverige rapporteras varje år till registret. Antalet syftar på inrapporterade tumörer och inte antal personer. Det innehåller bland annat uppgifter som personnummer, kön, hemort vid diagnos, anmälande sjukhus och klinik, diagnosdatum, klinisk och morfologisk diagnos samt tumörutbredning vid diagnostillfället. Uppgifter om metastaser finns endast om primärtumören inte är känd.

Från dödsorsaksregistret hämtas också uppgifter om dödsdatum och underliggande dödsorsak och från Registret över totalbefolkningen (RTB) vid SCB inhämtas information om eventuell migration samt uppgifter om huruvida personen fortfarande är folkbokförd i landet.

Förteckning av alla variabler i variabelförteckningen

Basalcellscancer

Kopplat till cancerregistret finns sedan 2004 även ett register över basalcellscancer, en tumörform som är den vanligaste formen av hudcancer. Cirka 40 000 personer i Sverige får varje år diagnosen basalcellscancer.

Registret över basalcellscancer

Rättslig reglering av registret

Cancerregistret är ett hälsodataregister som är reglerat i lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2001:709) om cancerregister hos Socialstyrelsen. I lagen och förordningen regleras bl.a. vilka uppgifter som får finnas i cancerregistret, liksom skyldigheten för dem som bedriver hälso­- och sjukvård att lämna uppgifter till registret. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:7) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens cancerregister framgår närmare hur hälso- och sjukvårdens uppgiftsskyldighet ska fullgöras.

Så rapporterar du in till cancerregistret

Datauppgifterna skickas först till sex regionala cancercentrum för att kodas och registreras. Efter kontroll av materialet skickas det vidare till Socialstyrelsen för att ingå i cancerregistret. Registret uppdateras en gång om året.

För uppgiftsinlämnare till cancerregistret.

Få statistik baserat på cancerregistret

Beställa data och statistik

Statistik om cancer finns statistik om nyupptäckta cancerfall

Socialstyrelsens statistikdatabas för cancer

Ladda ner

Mer hos oss

Kontakt

Cancerregistret
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: