Framställning och kvalitet för registret över ekonomiskt bistånd

Generellt är kvaliteten på registret över ekonomiskt bistånd god. Det insamlade materialet granskas och korrigeras innan uppgifterna läggs i registret.

De insamlade uppgifterna kontrolleras manuellt och maskinellt samt jämförs med resultat från tidigare inrapportering. Vid behov tar Socialstyrelsen kontakt med kommunerna som får möjlighet att korrigera sina data.

Från och med januari 2012 samlas uppgifter om ekonomiskt bistånd in månadsvis. I de utförliga filerna under månadsstatistik om ekonomiskt bistånd finns information om kvaliteten för respektive månad. För att öka tillförlitligheten i data rapporterar kommunerna ännu en gång in månadsuppgifter i slutet av året. De nya uppgifterna, som är kontrollerade och eventuellt reviderade, utgör sedan det slutliga registret.

Kvalitet

Faktorer som generellt påverkar kvaliteten är om kommuner inte rapporterar in information för samtliga biståndshushåll. Omfattningen av denna underrapportering är dock okänd. Kvalitetsbrister kan även uppkomma när kommuner inte följer instruktioner för registrering eller rapporterar in månaden för utbetalning, i stället för den månad som biståndet avser.

Socialstyrelsen tar årligen fram en beskrivning av den officiella statistiken, BAS, och i den finns även en kvalitetsdeklaration för respektive år. Dokumenten hittar du på SCB:s webbplats. Beskrivningar av den officiella statistiken ingår även i årsrapporter för respektive år.

För mer information om registrets framställning och kvalitet, se dokumentet nedan.

Bortfall

Det förekommer bortfall i registret. Tätare månadsvis inrapportering har medfört en ökning av såväl totalt som partiellt bortfall. I statistikredovisningar skattas totalt bortfall på läns- och riksnivå med hjälp av uppgifter som hämtas från något av de två senaste åren, men partiellt bortfall lämnas utan åtgärd.

Detta innebär att kommuner med bortfall tre år i rad samt det partiella bortfallet påverkar resultatredovisningen och måste beaktas vid jämförelser. Kommunernas bortfall finns beskrivet i respektive års- och månadsrapport.

Jämförbarhet över tid

I de årsrapporter som Socialstyrelsen publicerar finns en sammanställning av förändringar och åtgärder som har genomförts för att fortlöpande öka kvaliteten på registret. Senaste rapporten finns på sidan statistik om ekonomiskt bistånd.

Under åren har det skett ändringar i indelningar av län och kommuner, vilket också kan påverka jämförelse med uppgifter i tidigare rapporter. Mer information om vilka förändringar som skett finns på SCB:s webbsida om kommun- och länsindelningar.

Senast uppdaterad:
Publicerad: