Variabelförteckning för registret för ekonomiskt bistånd

Här hittar du variabelförteckningen för registret över ekonomiskt bistånd.

Registret består av två delar: Biståndshushåll och Biståndsmottagare.

Biståndshushåll

Hushålls-ID

Unik identitetskod för biståndshushållen.

Statistikår

År som uppgifterna gäller för.

Kommun

Fyrsiffrig kod, varav de två första anger län.

Distrikt

Stadsdel för Stockholm, Malmö och Göteborg.

Sökande (registerledarens) ålder

För varje biståndshushåll anges en vuxen person (man eller kvinna) 18 år eller äldre som så kallad sökande (registerledare).

Antal personer i hushåll

Barn

Antal barn under 18 år i hushållet. Finns även ytterligare variabler så uttag av antalet barn i respektive ålder kan göras.

Hushållstyp

1 = enbart barn under 18 år.
3 = ensamstående man utan barn.
4 = ensamstående man med barn.
5 = ensamstående kvinna utan barn.
6 = ensamstående kvinna med barn.
7 = sammanboende par utan barn.
8 = sammanboende par med barn.
9 = okänd hushållstyp.

Flykting

Redovisas mellan 1990–2016.
0 = varken sökande eller eventuell medsökande är flyktingar.
1 = någon av sökande eller eventuell medsökande är flyktingar.
2 = både sökande och medsökande är flyktingar.

Födelseland

Från och med 1998.
0 = varken sökande eller eventuell medsökande är utrikesfödda.
1 = någon av sökande eller eventuell medsökande är utrikesfödd.
2 = både sökande och medsökande är utrikesfödda.

Arbetslöst hushåll

Uppgifter finns för åren 1998–2011. Arbetslöshet någon gång under året utan ersättning.
0 = varken sökande eller eventuell medsökande är arbetslösa utan ersättning.
1 = någon av sökande eller eventuell medsökande är arbetslös utan ersättning.
2 = både sökande och medsökande är arbetslösa utan ersättning.

Biståndsbelopp, exkl. introduktionsersättning

Beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen exkl. utgifter för arbetsmarknadsåtgärder och vård och behandling i familjehem eller på hem för vård eller boende. Uppgifterna avser månad samt totalt för hela året.

Introduktionsersättning

Introduktionsersättning för flyktingar, uppgifter avser månad och totalt för hela året. Redovisas mellan 1994–2011. Den 1 december 2010 genomfördes en lagändring som bland annat innebär att nyanlända flyktingar inte får kommunal introduktionsersättning, utan i stället statlig etableringsersättning. Nyanlända som togs emot före lagändringen slutför dock sin introduktion i kommunal regi. Efterhand så fasas introduktionsersättningen successivt ut. Etableringsersättningen ingår inte i statistiken över ekonomiskt bistånd. Från och med 2012 ingår inte heller de kvarvarande utbetalningarna av introduktionsersättning i statistiken.

Ändamål med biståndet

Från och med 2010. Avser uppgifter gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt (till exempel hälso- och sjukvård, tandvård, elskulder, hyresskulder, övriga skulder eller annat). Redovisas per månad och totalt för hela året.

Antal biståndsmånader, exkl. introduktionsersättning

Antal månader med introduktionsersättning

Redovisas mellan 1994 och 2011.

Kommunala arbetsmarknadsinsatser

Från och med 2017. Anger de insatser som den sökande eller den medsökande deltagit i under en månad när de har fått ekonomiskt bistånd.

Följande alternativ kan anges:

 • arbetsförberedande insatser
 • arbetspraktik
 • jobbsökaraktivitet
 • kurs
 • studie- och yrkesvägledning
 • övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser
 • ej aktuellt.

Avslutsorsaker

Från och med 2017. Anger den direkta orsaken till att ett hushåll inte längre anses vara i behov av ekonomiskt bistånd.

Följande avslutsorsaker kan anges:

 • arbete
 • studier
 • pension
 • ersättning p.g.a. arbetslöshet
 • annan ersättning/bidrag
 • flyttat
 • ändrad familjesituation
 • annan orsak
 • ej avhörd.

Biståndsmottagare

Samtliga medlemmar fr.o.m. 16 år och uppåt i biståndshushåll.

Personnummer

Tolvsiffrigt personnummer.

Statistikår

År som uppgifterna gäller för.

Hushålls-ID

Unik identitetskod för biståndshushållen.

Kommun

Fyrsiffrig kod, varav de två första anger län.

Distrikt

Stadsdel för Stockholm, Malmö och Göteborg.

Kön

1 = man.
2 = kvinna.

Ålder

Statistikåret minus födelseåret.

Hushållsstatus

Hushållsmedlemmarnas relation till registerledaren (sökande).
1 = registerledare (sökande).
2 = medsökande (maka/make/sambo/registrerad partner).
3 = övrig.

Flykting

Redovisas mellan 1990–2016.
0 = ej flykting.
1 = flykting.

Födelseland

Inrikes född respektive utrikes född.

Invandringsår

Från och med 1998. År då uppehållstillstånd beviljas. Vid flera invandringsår räknas det senaste.

Försörjningshinder

Från och med 2010. Anledning till att vuxna sökande och eventuell medsökande får ekonomiskt bistånd.

 

Huvudkategori 

Underkategorier

Arbetslös Otillräcklig ersättning
Väntar ersättning
Ingen ersättning
Flykting alt. anhörig i introduktion
Sjukskriven med läkarintyg Otillräcklig sjukpenning
Väntar sjukpenning
Ingen sjukpenning
Sjuk- eller aktivitetsersättning Otillräcklig ersättning
Väntar ersättning
Arbetshinder Sociala skäl
Föräldraledig Otillräcklig föräldrapenning
Väntar föräldrapenning
Arbetar deltid/heltid Otillräcklig inkomst
Väntar inkomst
Språkhinder Avser person som avslutat sin introduktionsperiod
Utan försörjningshinder Inkomst överstiger riksnorm men behov finns av tillfälligt bistånd
Annat försörjningshinder Kommentar: Ska endast användas om ingen av ovanstående kategorier passar in.

Arbetslös utan ersättning

Uppgifter finns för åren 1998–2011.
0 = ej arbetslös utan ersättning.
1 = arbetslös utan ersättning någon gång under året.

Kommunala arbetsmarknadsinsatser

Från och med 2017. Anger de insatser som den sökande eller den medsökande deltagit i under en månad när de har fått ekonomiskt bistånd.

Följande alternativ kan anges:

 • arbetsförberedande insatser
 • arbetspraktik
 • jobbsökaraktivitet
 • kurs
 • studie- och yrkesvägledning
 • övriga kommunala arbetsmarknadsinsatser
 • ej aktuellt.

Avslutsorsaker

Från och med 2017. Anger den direkta orsaken till att ett hushåll inte längre anses vara i behov av ekonomiskt bistånd.

Följande avslutsorsaker kan anges:

 • arbete
 • studier
 • pension
 • ersättning p.g.a. arbetslöshet
 • annan ersättning/bidrag
 • flyttat
 • ändrad familjesituation
 • annan orsak
 • ej avhörd.

Förklaringar

Arbetslös utan ersättning:

Till denna kategori räknas den som inte har erhållit någon arbetslöshetsersättning men som samtidigt någon gång under gällande statistikår återfanns i Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) register i någon av följande sökandekategorier:

 • personer som kan ta arbete direkt
 • personer som får eller har behov av mer omfattande service från Arbetsförmedlingen, till exempel yrkes- eller utbildningsvägledning
 • personer som väntar på beslutad arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Flykting:

Med flykting avses utlänning som har fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. En person som har flytt till Sverige räknas i statistiken som flykting från och med det år hen har fått uppehållstillstånd samt ytterligare tre kalenderår. Denna tidsavgränsning hör ihop med att den ersättning kommunerna får av staten för mottagande av flyktingar beräknas räcka ungefär 3,5 år.

Den statliga ersättningen ges med stöd av förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande med mera. Ersättningen ska täcka kostnaderna för bland annat ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Den 1 december 2010 genomfördes en lagändring som bland annat innebär att nyanlända flyktingar inte får kommunal introduktionsersättning, utan i stället statlig etableringsersättning. Flytkingdefinitionen är dock densamma, trots lagändringen.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: