Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska (HOSP)

Socialstyrelsen ansvarar för att föra ett register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska (HOSP-registret). Uppgifterna används för upplysning om hälso- och sjukvårdspersonalens behörighet till arbetsgivare, apotek, myndigheter och allmänhet samt för tillsyn. Dessutom utgör registeruppgifterna underlag för statistik och prognoser över tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal.

Fler letar efter information om:

Om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

HOSP-funktionen kan enbart kontrollera behörigheten för personal, som har ansökt om och fått bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska, och som därmed finns i HOSP-registret. Ansökan kan göras från och med 1 juli 2023 och inledningsvis kommer det att vara få personer som finns i registret.

Den som är tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 får använda titeln undersköterska till och med den 30 juni 2033, utan att ha fått ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, men kommer då inte att finnas med i HOSP-registret.

Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor

Vilka uppgifter ingår i registret?

I Socialstyrelsens HOSP-register finns uppgifter om:

 1. legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
 2. personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

Huvuddelen av uppgifterna i registret kommer från hälso- och sjukvårdspersonalens egna ansökningar om legitimation eller bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska. Vissa uppgifter hämtas också från folkbokföringen och ”Svensk utbildningsnomenklatur”. Uppgifter om behörighetsinskränkningar inhämtas från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och domstol.

För närvarande finns följande 22 legitimationsyrken:

 • apotekare
 • arbetsterapeut
 • audionom
 • barnmorska
 • biomedicinsk analytiker
 • dietist
 • fysioterapeut eller sjukgymnast
 • hälso- och sjukvårdskurator
 • kiropraktor
 • läkare
 • logoped
 • naprapat
 • optiker,
 • ortopedingenjö
 • psykolog
 • psykoterapeut
 • röntgensjuksköterska
 • receptarie
 • sjukhusfysiker
 • sjuksköterska
 • tandhygienist
 • tandläkare.

I registret används följande kodverk:

HOSP-registret innehåller alla personer som fått svensk legitimation. Uppgifter om specialistsjuksköterskor enligt högskoleförordningen finns inte i registret.

Behandling av uppgifter i registret

Socialstyrelsen ska, enligt förordningen (2006:196) om register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska (HOSP-förordningen), föra HOSP-registret. Hur uppgifter i registret ska hanteras regleras också av EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen samt offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400).

Enligt 6 § i HOSP-förordningen får registret bara innehålla följande uppgifter:

 • namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar samt kön
 • folkbokföringsort
 • yrke
 • grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande av examen
 • specialitet
 • datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialistkompetens
 • datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis enligt punkten ovan upphör att gälla
 • beslut om partiellt tillträde
 • beslut om prövotid och återkallelse av legitimation
 • förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt
 • datum för utfärdande av bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska
 • sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses.

Särskilt om personuppgiftsbehandlingen i registret

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i HOSP-registret. Ändamålet med behandlingen är att fullgöra den skyldighet som myndigheten har att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska.

Som huvudregel är uppgifterna i HOSP-registret offentliga, men om det finns särskild anledning att anta att den registrerade eller någon närstående till denne lider men om en uppgift röjs skyddas den uppgiften av sekretess. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Transportstyrelsen har getts elektronisk tillgång till uppgifterna i registret. Även offentliga vårdgivare kan ges direktåtkomst till vissa uppgifter i registret. För närvarande har Region Skåne elektronisk tillgång till sådana uppgifter.

Dina rättigheter som registrerad

Registreringen av uppgifter, för personer som har sökt och erhållit legitimation för yrken på hälso- och sjukvårdens område eller bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska, är inte frivillig. Som registrerad i HOSP-registret har du dock enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer på Dina rättigheter som registrerad om du vill begära ett registerutdrag för dig eller om du vill utöva någon annan av dessa rättigheter.

Vid frågor och synpunkter

Om du har frågor eller synpunkter på Socialstyrelsens behandling av dina uppgifter i HOSP-registret kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud. Du når dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller så kan du skicka post till:

Socialstyrelsen
Dataskyddsombud
106 30 Stockholm

Du kan också ringa via växeln på 075-247 30 00.

Rätten att lämna klagomål m.m.

Om du är missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter i registret på ett felaktigt sätt har du också rätt att begära skadestånd. Beslut i sådana skadeståndsärenden fattas av Justitiekanslern (JK).

Frågor om registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och personal med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska (HOSP-registret), samt begäran om registerutdrag

Mejla

E-post: HOSP@socialstyrelsen.se

Vi rekommenderar att du använder Socialstyrelsens krypterade mejl

Spara länken du får vid registrering. Den använder du sedan när du mejlar HOSP@socialstyrelsen.se. Välj ”Meddelande till HOSP-gruppen” som mottagare.

Telefontider

Du kan ringa för legitimationskontroll och för kontroll av bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska:

Helgfri tisdag–fredag, kl 9–10

Telefon: 075-247 42 42

Intyg om din behörighet

Använd Socialstyrelsens e-tjänst Intyg om legitimation

Intyg om din förskrivningsrätt

Använd Socialstyrelsens e-tjänst Intyg om förskrivningsrätt

Är du intresserad av statistik baserat på registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal?

Mer hos oss

Kontakt

Telefontid: helgfri tisdag–fredag, 9–10
Telefon: 075-247 42 42
Senast uppdaterad:
Publicerad: