Lämna uppgifter till patientregistret

Lämna uppgifter senast den sista dagen i varje månad. Vid varje tillfälle ska du lämna uppgifter för de tre föregående månaderna. Exempel: senast 30 april lämnar du uppgifter som gäller för januari, februari och mars månad. Senast 31 maj lämnar du uppgifter för februari, mars och april.

Lämna uppgifter

Du lämnar uppgifterna antingen via vår inrapporteringsportal Filip eller sftp-tjänst. Ta kontakt med vår inrapporteringsservice för inloggningsuppgifter.

Följande uppgifter ska lämnas till patientregistret

Du som bedriver verksamhet i hälso- och sjukvården ska rapportera in uppgifter om patienter som

 • är inskrivna eller har skrivits ut från sluten sjukvård, inklusive psykiatrisk tvångsvård
 • har behandlats av läkare i den delen av den öppna vården som inte är att betrakta som primärvård.

Sjukhuskod och medicinskt verksamhetsområde

För att kunna rapportera in uppgifter till patientregistret behöver du en sjukhuskod samt en kod för medicinskt verksamhetsområde (MVO). En förteckning över verksamhetsområden med MVO-koder finns nedan. 

Ändringar i organisationen

Om ni gör ändringar i organisationen, till exempel byter namn eller avvecklas, behöver ni kontakta vår inrapporteringsservice.

Om ni inte har en sjukhuskod

Om ni inte har en sjukhuskod sedan tidigare ska ni begära det genom att skicka följande uppgifter i ett mejl till oss:

 • region
 • enhetens namn och tillhörighet (om det finns)
 • adress, postnummer och ort
 • kontaktpersoner med titel, telefonnummer och e-post (Ange gärna flera kontaktpersoner.)
 • eventuell hemsida
 • datum då enheten startades
 • om verksamheten drivs privat eller offentligt.

Principer för ny sjukhuskod

 • En sjukhuskod per fysisk plats och vårdgivare.
 • Om flera vårdgivare bedriver vård på samma adress ska varje vårdgivare ha en egen sjukhuskod.
 • Om en vårdgivare flyttar till ny adress ska de inte få en ny kod. Däremot behöver vårdgivaren kontakta Socialstyrelsen och uppdatera sina adressuppgifter. Om möjligt ska namnet på vårdgivaren korrigeras så det framgår att det rör sig om en ny fysisk plats.
 • I de fall där vårdgivare bedriver vård i en annan aktörs lokaler ska de få en egen sjukhuskod. Det innebär att ett sjukhus som bedriver verksamhet i ett annat sjukhus lokaler ska ha en egen sjukhuskod.
 • Om en vårdgivare tar över en annan vårdgivares lokaler ska de få en ny sjukhuskod.

Vad händer med uppgifterna?

Vi använder uppgifterna för att skapa patientregistret som ger underlag för statistik, fördjupade analyser, utvärderingar och forskning. Syftet med registret är att följa hälsoutvecklingen i befolkningen, förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar samt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Sekretessen för uppgifter i registret är omfattande

Uppgifterna i registret skyddas av s.k. statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Huvudregeln i denna bestämmelse är att sekretessen är absolut vilket innebär att de uppgifter som omfattas inte får lämnas ut överhuvudtaget. Från denna huvudregel finns det undantag då istället stark sekretess gäller. I dessa fall får en uppgift bara lämnas ut om det ”står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men”. Detta gäller bl.a. för uppgifter som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgifter som inte är direkt hänförliga till en enskild (s.k. indirekta uppgifter).

För att uppgifter ska lämnas ut för forskning har Socialstyrelsen ett särskilt krav som innebär att forskningen ska ha godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Det finns också andra situationer när uppgifter från registret får lämnas ut. Detta gäller t.ex. om det finns en sekretessbrytande bestämmelse i lag eller förordning eller om den enskilde har lämnat sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Den som är registrerad har också rätt att få veta vilka personuppgifter som Socialstyrelsen hanterar om henne eller honom i form av ett s.k. registerutdrag.

I den statistik vi publicerar kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild.

Rapporteringen är reglerad

Samtliga vårdgivare är skyldiga att lämna uppgifter till patientregistret enligt

Mer information

Ladda ner

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar 13–15, tisdagar 9–11, torsdagar 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: