Patientregistret

Patientregistret ger underlag för statistik om sjukdomar och behandlingar i den svenska specialistvården. Registrets data används för statistik om exempelvis psykiatrisk tvångsvård, skador och förgiftningar och väntetider på akutmottagningar.

Syftet med patientregistret

Syftet med patientregistret är att

 • följa hälsoutvecklingen i befolkningen över lång tid
 • förbättra möjligheterna att förebygga och behandla sjukdomar
 • bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling
 • följa kvaliteten på hälso- och sjukvårdens verksamhet.

Detta ökar möjligheterna för att resurserna till hälso- och sjukvården fördelas rättvist, att vården ges på lika villkor, håller god kvalitet och är säker för patienterna.

Patientregistret ligger till grund för officiell och annan statistik om den svenska specialistvården. Registret är också en viktig källa för forskning samt för underlag som Socialstyrelsen tar fram till regeringen. Detta kan till exempel vara utvärderingar, produktivitetsjämförelser och öppna jämförelser.

Nyttan med Patientregistret Kort om nyttan med registret och om historik, forskning, analys, sekretess och säkerhet.

Det här innehåller patientregistret

 • Alla avslutade vårdtillfällen i slutenvård sedan 1964 (heltäckande från 1987).
 • Uppgifter om patienter som behandlats av läkare i den specialiserade öppenvården sedan 2001.
 • Uppgifter om patienter som vårdats i psykiatrisk tvångsvård enligt LPT eller LRV sedan 2010.
 • Uppgifter om akutväntetider och akutverksamhet sedan 2015.
 • Uppgifter om patienter som behandlats av andra yrkeskategorier än läkare inom psykiatrisk öppenvård från och med 1 januari 2024.

De besök på akutmottagning som leder till inläggning skall sedan 2015 rapporteras in både som ett besök i specialiserad öppenvård och ett slutenvårdvårdstillfälle. Innan 2015 registrerades akutbesök som ledde till inläggning på sjukhus endast i slutenvårdsdelen av patientregistret.

För full förteckning av alla registrets variabler, se variabelförteckningen

Patientregistret innehåller inte:

 • Uppgifter om primärvård
 • Uppgifter om patienter som behandlats av enbart annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare inom somatisk öppenvård

Patientregistrets kvalitet

Läs om registrets kvalitet, till exempel bortfall, variabelinnehåll och historik

Framställning och kvalitet om patientregistret 

Rättslig reglering av registret

Patientregistret är ett hälsodataregister som är reglerat i lagen (1998:543) om hälsodataregister och förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen. I lagen och förordningen regleras vilka uppgifter som får finnas i patientregistret, liksom skyldigheten för dem som bedriver hälso­- och sjukvård att lämna uppgifter till registret. Av Socialstyrelsens föreskrifter (från och med januari 2024: HSLF-FS 2023:33) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister framgår närmare hur hälso- och sjukvårdens uppgiftsskyldighet ska fullgöras.

Så lämnar du uppgifter till registret

Vi hänvisar i första hand till vår portal Filip, men det finns också möjlighet att använda vår SFTP-server. Läs mer om att lämna uppgifter till patientregistret. 

Statistik baserat på registret

Om du är intresserad av uppgifter från Patientregistret, se Beställa data och statistik.

Följande statistikområden grundar sig på patientregistret:

Ladda ner

Mer information

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: