Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Här hittar du statistik om hälso- och sjukvårdspersonal baserad på bland annat registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP, SCB-register och skolverkets register över pedagogisk personal (lärarregistret). Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ner den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Antalet legitimerade fortsätter att öka för de flesta yrkena inom hälso- och sjukvården. Under åren 2018–2022 har antalet legitimerade apotekare ökat med 20 procent per 100 000 invånare och antalet legitimerade dietister med 15 procent. Antalet psykoterapeuter har under motsvarande period minskat med fem procent och tandläkare med tre procent per 100 000 invånare.
  • Det förekom regionala skillnader i antalet yrkesverksamma inom de olika legitimationsyrkena år 2021. Stor skillnad kunde ses för apotekare och psykologer där antalet yrkesverksamma i förhållande till befolkningen är störst i Stockholms och Uppsala län men lägst i Norrbottens län och för apotekare även i Västerbottens län. Skillnaderna regionalt är inte lika stora för läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och tandläkare.
  • För den största yrkeskåren, sjuksköterskor, utgjorde kvinnor 88 procent och män 12 procent av den sysselsatta personalen år 2021. Andelen kvinnor som fram till och med år 2022 legitimerats till sjuksköterskor var 90 procent.
  • I statistiken ingår samtliga 22 legitimerade yrkesgrupper samt medicinska och dentala specialister.

Källa: Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2022 samt arbetsmarknadsstatus 2021

Statistikpublikation

Den officiella årliga statistikrapporten redovisar antal utfärdade legitimationer och specialistbevis. Den redovisar också arbetsmarknadsstatus för samtliga grupper. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om hälso- och sjukvårdspersonal kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det finns två ingångar – en för sysselsatt hälso- och sjukvårdspersonal och en för utfärdade legitimationer.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om hälso- och sjukvårdspersonal grundar sig bland annat på uppgifter från registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP. Uppgifterna kompletteras med uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, och Skolverket

Det här ingår i statistiken

Statistiken rörande legitimationer visar utbildningsland, kön, ålder, näringsgren (SNI 2007). För läkare och tandläkare visas även uppgifter om specialistbevis. För närvarande finns 22 legitimationsyrken.

Uppgifter om arbetsmarknadsstatus visar grad av pensionering, antal sysselsatta och ej sysselsatta samt andel sysselsatta för respektive legitimationsyrke.

Statistikens kvalitet

Kvaliteten för legitimationsyrken bedöms vara hög, eftersom uppgifterna baseras på Socialstyrelsens registerdata om yrkeslegitimationer. Legitimation krävs i regel för anställning. Dock förutsätter redovisningen av arbetsmarknadsstatus att individen har ett svenskt personnummer.

De flesta personer för vilka det saknas personnummer har utländsk utbildning och hade vid legitimationstillfället inte erhållit svenskt personnummer. Dessa personers arbetsmarknadsstatus kan därför inte beskrivas i redovisningen. Den fria rörligheten inom Norden innebär att nordiska läkare som arbetar i Sverige inte ingår i statistiken såvida de inte sökt svensk legitimation

Vid redovisningen av arbetsmarknadsstatus antas de individer som erhållit flera legitimationer och/eller specialistbevis arbeta inom senast erhållen legitimation och/eller specialitet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: