Statistik om tandhälsa

Här hittar du statistik om tandhälsa baserad på tandhälsoregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.

Korta fakta

  • Andelen av den vuxna befolkningen, 24 år och äldre, som årligen besöker tandvården, låg strax under 49 procent år 2020, jämfört med 56 procent år 2019
  • Störst andel besökare, drygt 64 procent, fanns i åldersgruppen 65-69 år 2020. År 2019 var det istället åldersgrupp 75–79 på drygt 84 procent.
  • Andelen som årligen besöker tandvården har minskat sedan 2011. Det finns dock skillnader i besöksandel efter åldersgrupp. De yngsta och allra äldsta i befolkningen besöker tandvården i minst utsträckning. Covid-19-pandemin påverkade besöksfrekvenser till tandvården i stor utsträckning år 2020.
  • Tandhälsa mätt i antal kvarvarande och intakta tänder har förbättras över tid. Men det finns stora skillnader mellan utbildningsnivåer, mellan regioner och efter besökstyp.

Källa: Statistik om tandhälsa 2020

Statistikpublikationer 

Statistik om tandhälsa

Statistik om tandhälsa är en årlig rapport som presenterar statistik över tandvård som har utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. I rapporten redovisas bland annat statistik över antal och andel personer som har besökt tandvården, fått en basundersökning genomförd samt endast besökt tandvården för akuta besvär. Specifika åtgärder och tillstånd redovisas samt statistik över antal kvarvarande och intakta tänder. Sedan publiceringsår 2021 ingår rapporten i Sveriges officiella statistik.

Övriga statistikpublikationer

Statistik från tandhälsoregistret finns också presenterade i nedanstående rapporter.

Tandhälsa bland unga vuxna som varit placeradeArtikelnummer: 2016-2-28|Publicerad: 2016-01-01
Beställ

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om tandhälsa kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om tandhälsa grundar sig på uppgifter från tandhälsoregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller tandvård som utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet Och tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning samt nödvändig tandvård. På individnivå gäller det människor över 23 år, som blivit behandlade genom tandvårdsstöden.

Statistikens kvalitet

Om tandläkaren eller tandhygienisten utför åtgärder som han eller hon inte rapporterar till Försäkringskassan blir det bortfall i registret. Vid inrapportering av tandvård inom det statliga tandvårdsstödet till Försäkringskassan får tandläkaren ta del av det statliga tandvårdsstödet vilket innebär att det finns ekonomiska fördelar med att rapportera.

Täckningsgraden vad gäller besök hos tandläkare eller tandhygienist är väldigt god. Däremot finns det inte i dagsläget någon uppskattning av hur stor täckningsgrad tandhälsoregistret har i förhållande till samtliga utförda åtgärder inom tandvården.

Det partiella bortfallet, som uppstår när vissa uppgifter saknas i rapporteringen, är väldigt lågt. För de flesta variablerna finns inget bortfall.

En valideringsstudie över uppgifterna om kvarvarande och intakta tänder i tandhälsoregistret visar att kvaliteten på uppgifterna överlag är god. Den delen av tandhälsoregistret som innehåller tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift har i en valideringsstudie visat sig ha dels stort bortfall och dels missklassificeringar av målgrupperna som får stöden.

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: