Operationsområden

Här hittar du statistik om olika operationsområden jämfört med före coronapandemin. Perioden som jämförs är mars 2020 till september 2023.

Om statistiken

Statistiken om pandemins effekter på vården uppdateras inte längre. Du kan istället följa statistik om tillgänglighet i hälso- och sjukvård.

Summering

Gäller pandemiperioden från mars 2020 till september 2023, som jämförs med ett medeltal för motsvarande period 2017–2019.

  • Den största minskningen under pandemiperioden i antal genomförda operationer och kirurgiska åtgärder skedde inom området rörelseapparaten (8 procent; -29 434) samt inom området mag-tarmkanalen och därtill hörande organ (4 procent; -11 818). Den största procentuella minskningen skedde inom området bröstkörtlar (-24 procent; -7 390) och inom området diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet (-18 procent; -4 855)
  • Under första vågen minskade andelen som mest för genomförda operationer och kirurgiska åtgärder inom området diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet (-37 procent; -78). Den största minskningen i antal genomförda operationer skedde inom området åtgärder på huden (-8 procent; -23 978).
  • Den största minskningen i antal genomförda operationer och kirurgiska åtgärder under andra vågen skedde inom området åtgärder på huden (-5 procent; -11 077). Den största procentuella minskningen skedde inom området diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet (-27 procent; -39).
  • Under tredje vågen minskade antalet genomförda operationer och kirurgiska åtgärder som mest inom området rörelseapparaten (-26 procent; -9 217). Den största procentuella minskningen skedde inom området läppar, tänder, käkar, munnen och svalget (-35 procent; -1 033).
  • Den största minskningen i antal genomförda operationer och kirurgiska åtgärder under fjärde vågen skedde inom området rörelseapparaten (-4 procent; -2 959). Den största procentuella minskningen skedde inom området diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet (-20 procent; -56).
  • Under den senaste perioden minskade antalet genomförda operationer och kirurgiska åtgärder som mest inom området bröstkörtlar (-35 procent; -4 786). Den största procentuella minskningen skedde inom området bröstkörtlar (-35 procent; -4 786).

Statistik för operationer totalt

Alla operationsområden har fått ett förkortat namn med tillhörande kapitelbokstav i statistiken. Under "Fakta om statistiken" hittar du de fullständiga namnen samt kapitelbokstav för varje operationsområde

Statistik per operationsområde

Här kan du se statistik för olika operationsområden, både för riket och för regionerna. De presenteras i bokstavsordning efter sin bostavskod.

I varje diagram hittar du statistik över både dagkirurgi i specialiserad öppenvård och operationer i slutenvård (de är uppdelade i flikarna Dagkirurgi och Operationer).

Fakta om statistiken

Syftet med statistiken var att följa utvecklingen av olika typer av operationer till följd av coronapandemin. Uppdateringen av statistiken upphörde 2023.

På grund av så kallade småtal visas inte uppdelningar per kön eller ålder för de olika operationsområdena. Med operationsområden menas respektive kapitel från Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ).

Operationsområden

Alla operationsområden med fullständigt namn och kapitelbokstav:

A. Operationer på nervsystemet 

B. Operationer på endokrina organ 

C. Operationer och speciella undersökningar i ögonregionen 

D. Operationer på öron, näsan, halsen och struphuvudet 

E. Operationer på läppar, tänder, käkar, munnen och svalget 

F. Operationer på hjärtat och stora intratorakala kärl 

G. Operationer på bröstväggen, lungsäckar, mediastinum, diafragma, luftstrupen, luftrör och lungor 

H. Operationer på bröstkörtlar 

J. Operationer på mag-tarmkanalen och därtill hörande organ 

K. Operationer på urinvägar, manliga könsorgan och vävnaden bakom bukhinnan 

L. Operationer på kvinnliga könsorgan 

M. Obstetriska ingrepp 

N. Operationer på rörelseapparaten 

P. Operationer på perifera kärl och lymfsystemet 

Q. Åtgärder på huden 

T. Mindre kirurgiska ingrepp 

U. Transluminal endoskopi 

V. Operationer på aorta, perifera kärl och lymfsystemet 

X. Diagnostiska åtgärder i anslutning till kirurgisk verksamhet 

Y. Uttagningar av organ till transplantation

Värden som saknas

För att säkerställa att personuppgifter inte röjs visas inte uppgifter som kan peka ut ett lågt antal patienter eller vårdepisoder. I diagram står det “Värde kan ej visas”. Om det står “Värde saknas” i ett diagram beror det på att data inte har rapporterats in. Om det står “Ej aktuellt” i ett diagram betyder det till exempel att en region inte har den typen av vård.

Alla koder inom operationsområdet P, perifera kärl och lymfsystemet, togs ur bruk den 1 januari 2021 och ersattes av operationsområdet V, aorta, perifera kärl och lymfsystemet. Delar av operationsområde F, operationer på hjärtat och stora intratorakala kärl, har också ersatts av koder i V. Operationer inrapporterade innan 2021 inom P och vissa delar av F finns nu redovisade som operationsområde V för 2017– 2020.

Operationsområdet Y, uttagningar av organ till transplantation, visas endast ut delvis på grund av för få fall. Operationskoden Z exkluderas eftersom det är en tilläggskod.

Datakälla

Senast uppdaterad:
Publicerad: