Statistik om covid-19

Här hittar du statistik om coronapandemin och hur det har utvecklats över tid.

Läget i sjukvården

Kommuner och regioner slutade i maj 2022 att veckovis rapportera in läget i sjukvården. Socialstyrelsen har nu fått ett förnyat uppdrag att följa läget inom hälso- och sjukvården avseende covid-19.

Vi började samla in uppgifter om inneliggande patienter med covid-19 från regionerna under vecka 30. Statistiken kommer att publiceras här varje vecka.

Diagrammen som slutade uppdateras maj 2022 finns fortfarande att se på sidan tidigare publicerad covid-19-statistik

Du kan också följa läget i sjukvården genom vår statistik om coronapandemins effekter på vården.

Vård och covid-19

Här finns statistik om vård av patienter med covid-19 under pandemin, på vanlig vårdavdelning och i intensivvård.

Uppdatering av nedanstående statistik

Statistiken nedan på sidan uppdateras nästa gång den 17 august och kommer därefter att uppdateras en gång i månaden.

Nyinskrivna, avlidna och bekräftade fall

Diagrammet visar nyinskrivna patienter, avlidna och bekräftade fall hos de som är 70 år och äldre och har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Diagrammet visar utvecklingen av nyinskrivna patienter på sjukhus under pandemiperioden och framåt. Du kan också se utvecklingen av smittade äldre på särskilt boende och med hemtjänst samt avlidna i covid-19.

Här visas avlidna som alla som dött i covid-19 oavsett dödsorsak. En del av dem har alltså dött av andra orsaker än covid-19, men samtidigt haft covid-19. 

Den mörkblå linjen som visar nyinskrivna patienter i slutenvård baserar sig på ett kombinationsmått, som innebär att de senaste veckorna främst visar inlagda patienter smittade med covid-19 med okänd diagnoskod. Du kan läsa mer om kombinationsmåttet i metodbeskrivningen som finns längst ned på sidan.

Postcovid

Postcovid är namnet på ett postinfektiöst tillstånd där patienten har kvarstående symtom eller sena besvär efter covid‑19.

Populationen består av patienter som varit diagnostiserade med postcovid, U09.9, från slutenvård eller specialiserad öppenvård. Förutom att statistiken är preliminär är det viktigt att notera att den inte omfattar primärvård (husläkare, hälsocentraler och liknande), eftersom det inte rapporteras till patientregistret. Därmed kan statistiken inte ge en bild över det totala antalet personer som har sökt vård för besvär efter covid-19.

Diagrammet visar hur vård för postcovid utvecklats över tid uppdelat på kön. Det uppdateras en gång i månaden.

Avlidna i covid-19

Här hittar du statistik om hur många som dött i covid-19 i riket, per län och kommun, utifrån var de är folkbokförda. Här ingår de som dött av covid-19, men inte de som dött av andra sjukdomar samtidigt som de också haft covid-19.

Jämför län

I tabellen kan du se hur det ser ut i länen, både totalt antal avlidna i covid‑19 och åldersstandardiserade siffror per 100 000 invånare. De åldersstandardiserade siffrorna är baserade på befolkningen för 2021.

Om du vill jämföra bara två län kan du skriva in dem i sökrutan, till exempel "halland blekinge".

Jämför kommuner

I tabellen kan du se hur det ser ut i kommunerna, både totalt antal avlidna i covid‑19 och åldersstandardiserade siffror per 100 000 invånare. De åldersstandardiserade siffrorna är baserade på befolkningen för 2021.

Om du vill jämföra två kommuner kan du skriva in dem i sökrutan. Skriv till exempel "kiruna gällivare" om du vill jämföra Kiruna kommun med Gällivare kommun.

Fakta om statistiken

Under juli sker ett uppehåll i uppdateringen av statistiken. Nästa uppdatering: 17 augusti.

Sedan april 2022 uppdateras statistiken om covid-19 en gång i månaden, istället för veckovis. Vi fortsätter att löpande bevaka utvecklingen och kan med kort varsel öka frekvensen igen.

Nedan finns datafiler i Excel-format med statistik kopplat till covid-19. I filerna finns också information om population, metod, källa och definitioner. Statistiken redovisas från början av 2020 och framåt.

Postcovid

I datafilen för postcovid ingår patienter från slutenvård eller specialiserad öppenvård som varit diagnostiserade med postcovid, postcovid i sjukdomshistorien eller multisystemiskt inflammatoriskt tillstånd associerat med covid‑19. Mer än ett vårdtillfälle kan förekomma för varje unik patient. Statistiken är preliminär och ett bortfall förekommer till följd av fördröjning i inrapporteringen. Här kan du läsa mer om koderna som ska användas ur ICD-10-SE för covid-19.

Datafiler

Definitioner

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård.

Underliggande dödsorsak

Den sjukdom eller skada som startade förloppet och som ledde till dödsfallet. Andra tillstånd som bedöms ha bidragit till dödsfallet anges som bidragande dödsorsak.

Senast uppdaterad:
Publicerad: